Maahanmuuttajien palvelut lyhyesti

Kotouttamista edistävistä palveluista vastaavat kunta ja TE-toimisto. Kunnalla on alueellaan kotouttamisen kehittämistä sekä sen suunnittelua ja seurantaa koskeva yleis- ja yhteensovittamisvastuu.

Yksilöllisten tarpeiden tunnistaminen

Jotta maahanmuuttajan kotoutuminen olisi sujuvaa ja tehokasta, on tärkeää tunnistaa tämän yksilölliset tarpeet tai esimerkiksi perheen kokonaisuutena tarvitsemat palvelut. Myös tarve mahdollisten erityispalvelujen hyödyntämisestä on hyvä saada selville mahdollisimman ajoissa.

Kolmas sektori järjestää monipuolista toimintaa, joka muodostaa arvokkaan lisän viranomaisten kotoutumista edistävälle tarjonnalle.

Palvelujen jatkuvuus

Sujuvaa kotoutumista auttavat toisiaan tukevat, oikea-aikaiset sekä sujuvasti etenevät palvelut, jotka yhdessä muodostavat tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden. Kotouttamistyön kehittämisessä on viime vuosina kiinnitetty erityistä huomiota kotoutumista edistävien palvelujatkumoiden suunnittelemiseen ja luomiseen.

Monissa kehittämishankkeissa on rakennettu eri kohderyhmille erilaisia polkumalleja. Lähtökohtana on ollut esimerkiksi nuorten, työnhakijoiden, haavoittuvien ryhmien tai iäkkäiden maahanmuuttajien erityistarpeet kotoutumisen edistämisessä.

Lue lisää:

Yk­si­löl­li­set ko­tou­tu­mis­ta edis­tä­vät pal­ve­lut

TE-pal­ve­lu­jen asiak­kuus­lin­jauk­set