Korvausten maksaminen ja hakeminen

Kunnille maksettavista korvauksista säädetään laissa kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) ja valtioneuvoston asetuksessa kotoutumisen edistämiseen liittyvien kunnan kustannusten korvaamisesta valtion varoista (VNA 571/2011).

Kotoutumislain mukaisten korvausten maksamisesta kunnille vastaa ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus, KEHA-keskus. Kotoutumislain 1.5.2016 voimaan tulleen muutoksen mukaisesti laskennallinen korvaus maksetaan kunnalle automaattisesti.

Alkukartoituksen, tulkkauskulujen, toimeentulotuen ja erityiskustannusten korvaukset kunnan tulee hakea KEHA-keskukselta. Laskennallisen korvauksen yhteydessä ulkomaalaisrekisterin kautta muodostettava henkilöpiiri koskee myös muita korvauksia.

Laskennallisen korvauksen automaattinen maksatus

Kotoutumislain 45§:n mukainen laskennallinen korvaus maksetaan kunnalle automaattisesti ilman erillistä hakemusta lähes kaikista korvauksen henkilöpiiriin kuuluvista henkilöistä.  Automaattinen maksatusjärjestelmä yhdistää kotoutumislain mukaiseen henkilöpiirin kuuluvien oleskelulupatiedon ulkomaalaisrekisteristä (UMA-rekisteri) väestötietojärjestelmän kotikuntatietoon. Näistä tiedoista muodostetaan kuntakohtaiset maksuehdotelmat KEHA-keskuksille maksatuksen toimeenpanoa varten.

Laskennallinen korvaus maksetaan kunnalle automaattisesti kuukausittain ilman erillistä hakemusta kotoutumislain (2010/1386) 2§:n henkilöpiiriin kuuluvista henkilöistä, joilla on:

  • korvausaikaa jäljellä
  • kotikunta merkitty väestörekisteriin 

Korvaus maksetaan kuukausikorvauksena sille kunnalle, jonka asukkaana korvauksen piiriin kuuluva henkilö on kuukauden ensimmäisenä päivänä.

Laskennallisen korvauksen automaattinen maksatus alkoi huhtikuussa 2016 ja maksatusjärjestelmä on vakiinnutettu vuoden 2017 alusta alkaen. Laskennallisen korvauksen automaattinen maksatusjärjestelmä kehitettiin vuosien 2015–2016 aikana erillisessä Euroopan turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston rahoittamassa hankkeessa.

Laskennallisen korvauksen maksatusta voi tarkastella UMA-järjestelmän kuntakorvausnäkymässä

Kunta voi tarkastaa kuukausittain maksettavan laskennallisen korvauksen tiedot UMA-järjestelmän kuntakorvausnäkymästä. Kuntakorvausnäkymän käyttö edellyttää käyttäjätunnuksia UMA-järjestelmään. Käyttäjätunnuksen tai muutoksen käyttöoikeuksiin voi hakea Maahanmuuttoviraston käyttäjätuesta lähettämällä sähköpostiviestin osoitteeseen [email protected]i. Käyttäjätuesta saa neuvoa myös UMA-järjestelmän käyttöön liittyvissä virhe- ja ongelmatilanteissa. 

Kunta saa erillisen korvauspäätöksen osasta henkilöpiiriin kuuluvista

Automaattinen maksatusjärjestelmä ei pysty poimimaan kotikuntatietoa väestötietojärjestelmästä niille korvauksen piiriin kuuluville henkilöille, joiden henkilötunnus ei ole oleskelulupatietojen yhteydessä UMA-järjestelmässä. Maahanmuuttovirasto toimittaa myös näiden korvausten piiriin kuuluvien henkilöiden tiedot KEHA-keskukselle. KEHA-keskus kohdentaa maksut oikeille kunnille manuaalisesti, eikä kunnan tarvitsee tehdä erillistä hakemusta.

Manuaalisesti kohdennettujen korvausten maksatuspäätökset tulevat viiveellä, ja eri aikaan kuin automaattisesti muodostuvan maksuehdotelman korvauspäätös.  Kunta saa korvauspäätöksen mukana näistä henkilöistä paperisen henkilöliitteen. 

Automatisoidun järjestelmän ulkopuolelle jäävät henkilöt

Teknisistä syistä automaattisen maksatuksen ulkopuolelle jäävät ne perheenyhdistämisen perusteella oleskeluluvan saaneet, joiden oleskelulupapäätös on tehty ennen 1.1.2016 sekä henkilöt, joiden oleskeluluvan peruste on ihmiskaupan uhri. Näihin ryhmiin kuuluvien kohdalla kunnan tulee edelleen hakea laskennallinen korvaus lomakkeilla KEHA-keskukselta.

Ohjeita hakemiseen

Laskennallisen korvauksen automaattisen maksatuksen järjestelmä on kehitetty työ- ja elinkeinoministeriön hallinnoimassa Pakolaisten laskennallisten korvausten maksatusjärjestelmän automatisointi -hankkeessa 20152016 (LAKO-AUTO), jota on rahoittanut Euroopan turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF-rahasto). Hankkeessa ovat mukana Maahanmuuttovirasto, Väestörekisterikeskus ja ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus).

Lisätietoa:

Kuntakirje 3.5.2016 laskennallisten korvausten automatisoinnista
Asetus kotoutumisen edistämiseen liittyvien kunnan kustannusten korvaamisesta (finlex.fi)
KEHA-keskus (keha-keskus.fi)
Laki kotoutumisen edistämisestä (finlex.fi)