Miten ja milloin alkukartoitus tehdään?

Viranomainen voi tehdä alkukartoituksen itse tai ostaa palvelun ulkopuoliselta toimittajalta. Esimerkiksi monet koulutuspalvelujen järjestäjät tarjoavat alkukartoitukseen liittyviä toimenpidekokonaisuuksia. Sekä kuntien että TE-toimistojen vastuulla olevat alkukartoitukset perustuvat sisällöltään alkukartoituksesta annettuun asetukseen, mutta alkukartoituksen eri osa-alueet painottuvat maahanmuuttajan tilanteesta riippuen eri tavalla.

Alkuhaastattelu ja muu kartoitus tulee tehdä maahanmuuttajan äidinkielellä tai kielellä, jota hän ymmärtää riittävästi.

Alkukartoitukseen sisältyy alkuhaastattelu ja tarvittaessa tarkentavia toimenpiteitä.

Alkuhaastattelussa selvitetään seuraavat maahanmuuttajan yleiset kotoutumisen valmiudet:

 • luku- ja kirjoitustaito
 • suomen ja ruotsin kielen taito
 • opiskelutaidot ja -valmiudet
 • aikaisempi koulutus ja työkokemus
 • erityistaitoihin liittyvä osaaminen ja muut vahvuudet
 • työllistymis- ja koulutustoiveet
 • elämäntilanne ja siitä johtuvat palvelutarpeet

Alkukartoitukseen voidaan sisällyttää alkuhaastattelussa saatujen tietojen perusteella muun muassa seuraavia tarkentavia toimenpiteitä:

 • osaamisen kartoitus ja tunnistaminen
 • luku- ja kirjoitustaidon selvittäminen
 • suomen ja/tai ruotsin kielen suullisen ja kirjallisen taidon selvittäminen
 • opiskelutaitojen selvittäminen
 • urasuunnittelu
 • palvelutarpeiden kartoitus.

Maahanmuuttajan alkukartoitus on usein eri vaiheita sisältävä prosessi, jonka sisältö ja kesto riippuvat maanmuuttajan tilanteesta. Alkukartoituksen tulee kuitenkin aina olla riittävän perusteellinen, jotta sen pohjalta voidaan arvioida maahanmuuttajan palvelutarvetta kotoutumisen ja työllistymisen näkökulmasta sekä ohjata maanmuuttaja palvelutarvetta vastaaviin palveluihin. Alkukartoitus on tärkeä lähtökohta kotoutumissuunnitelman laadinnalle.  

Alkukartoitus tulee aloittaa kahden kuukauden kuluessa asiakkuuden alkamisesta tai siitä, kun maahaanmuuttaja pyytää alkukartoitusta.

Jotta kunnassa tehtävät alkukartoitukset saadaan käynnistettyä mahdollisimman sujuvasti, on tärkeää, että kunnassa on sovittu toimintatavat kartoituksiin ohjaamisen ja alkukartoitusten laatimisen toteuttamiselle. Samalla on tärkeää sopia siitä, miten alkukartoituksista tiedotetaan niille asiakasryhmille, jotka eivät säännöllisesti käytä kunnan tai TE-toimiston palveluja. Linjaukset toimintatavoista sisällytetään esimerkiksi kunnan kotouttamisohjelmaan.

Lue lisää:

Ase­tus ko­tou­tu­mi­sen edis­tä­mi­seen liit­ty­väs­tä al­ku­kar­toi­tuk­ses­ta

Al­ku­kar­toi­tuk­sen avuk­si – Esi­merk­ke­jä ko­tou­tu­mis­lain mu­kai­sen al­ku­kar­toi­tuk­sen hy­vis­tä käy­tän­nöis­tä

Esite: Maa­han­muut­ta­jien al­ku­kar­toi­tus Hel­sin­gin kau­pun­gil­la

Läh­tö­ta­son ar­vioin­ti tes­ti­pis­tees­sä