Muut toimenpiteet ja palvelut

Olemassa on myös muita kotoutumista edistäviä toimenpiteitä, jotka kannustavat maahanmuuttajaa hankkimaan yhteiskunnassa tarvittavia tietoja ja taitoja omatoimisesti.

Avainasemassa on maahanmuuttajan ohjaaminen hänen asuinpaikkakunnallaan olevien palvelujen ja aktiviteettien pariin.

Osallisuutta tukevat toimenpiteet ja palvelut

Maahanmuuttajan kotoutumista voidaan edistää tehokkaasti tukemalla hänen osallistumistaan asuinympäristössään tarjolla olevaan toimintaan ja kansalaisyhteiskunnan toimintaan laajemmin. Hyvin toimivat kotouttamispalvelut ovat tässä avainasemassa, mutta lisäksi tarvitaan muita yhteiskunnallista, poliittista tai sosiaalista osallisuutta tukevia toimia.

Maahanmuuttaja voi osallistua kansalaisyhteiskuntaan monella tavalla ja tasolla. Osallistuminen on hyvä väylä päästä osalliseksi omassa elämäntilanteessa tärkeiden asioiden hoitamiseen. 

Osallistumismahdollisuuksia ovat esimerkiksi

  • harrastusseura- ja asukastoiminta sekä koulujen vanhempaintoiminta
  • liikunta- ja kulttuuripalveluihin osallistuminen ja muut vapaa-ajan aktiviteetit 
  • poliittinen, aatteellinen tai ammattijärjestötoiminta
  • maahanmuuttajajärjestöjen toiminta
  • vertaistuki- ja opintopiirit
  • ystävätoiminta

Kantaväestön ja maahanmuuttajien tutustuminen ja vuoropuhelu yhteisen toiminnan kautta lisää luottamusta ja osallisuutta. Avainasemassa on maahanmuuttajan ohjaaminen hänen asuinpaikkakunnallaan olevien palvelujen, aktiviteettien ja kansalaistoiminnan pariin.

Kirjastot osallistuvat monessa kunnassa erittäin aktiivisesti monikulttuurisuuden tukemiseen: niiden kautta löytyy materiaalia monella kielellä, ne toimivat helppopääsyisinä kohtaamispaikkoina ja niissä järjestetään jokaisen kuntalaisen tavoitettavissa olevia kulttuuritapahtumia.  

Lue lisää:

Väes­tö­liit­to (vaestoliitto.fi)

Suo­men pu­nai­nen risti (spr.fi)

Man­ner­hei­min las­ten­suo­je­lu­liit­to (mll.fi)

Suo­men pa­ko­lais­a­pu (pakolaisapu.fi)

Suo­men so­ma­li­liitto (somaliliitto.fi)

Mo­ni­he­li (moniheli.fi)

Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon maa­han­muut­ta­ja­työ (sakasti.evl.fi)