Muutoksenhaku

Muutoksenhaku koskee kotoutumislaissa yksittäistä maahanmuuttajaa koskevia päätöksiä ja esimerkiksi valtion kunnille maksamiin korvauksiin liittyviä päätöksiä.

Kotoutumislain mukaan kotoutumislaissa tarkoitettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään, jollei kotoutumislaissa erikseen muuta säädetä (82 §). Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Muutoksenhausta käräjäoikeuden päätökseen, joka koskee ilman huoltajaa olevan lapsen edustajan määräämistä ja tehtävästä vapauttamista säädetään erikseen kotoutumislaissa (7 luku).

Muutoksenhausta työttömyysetuutta koskevaan päätökseen säädetään työttömyysturvalain 12 luvussa.

Muutoksenhausta työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimisto) julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain mukaiseen päätökseen säädetään julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa (JTYPL 14 luku).

Muutoksenhausta toimeentulotukea koskevaan päätökseen säädetään sosiaalihuoltolain (1301/2014) 6 luvussa.

Lisätietoa:

Hal­lin­to­lain­käyt­tö­la­ki (finlex.fi)

Laki jul­ki­ses­ta työ­voi­ma- ja yri­tys­pal­ve­lus­ta (finlex.fi)

Työt­tö­myys­tur­va­la­ki (finlex.fi)

So­si­aa­li­huol­to­la­ki (finlex.fi)