Omaehtoisen opiskelun tukeminen työttömyysetuudella

Omaehtoinen opiskelu on koulutusta, johon maahanmuuttaja hakeutuu itse tai hänet ohjataan hakeutumaan koulutukseen kunnan tai TE-toimiston toimesta.

Omaehtoista opiskelua voidaan tukea työttömyysetuudella kotoutumislaissa säädettyjen edellytysten täyttyessä.

Jos opintojen tukeminen on aloitettu kotoutumislain mukaisesti, tukemisen jatkaminen kotoutumisajan päätyttyä työvoima- ja yrityspalvelulain mukaisesti ei yleensä ole mahdollista. 

Kotoutumislain (22 §) mukaan omaehtoisen opiskelun tukemisen edellytyksenä on, että

  1. TE-toimisto on todennut koulutustarpeen
  2. opiskelu tukee kotoutumista ja työllistymistä
  3. opiskelusta on sovittu kotoutumissuunnitelmassa.

Tukemisen edellytyksenä on, että omaehtoisesta opiskelusta on sovittu kotoutumissuunnitelmassa ennen sen aloittamista. Asiakkaan kanssa tehtyyn suunnitelmaan kirjataan, mistä opinnoista opintojen kokonaisuus koostuu ja missä opinnot on tarkoitus suorittaa. Myös opintojen arvioitu kesto kirjataan kotoutumissuunnitelmaan. Painavasta syystä omaehtoisen opiskelun tukemisesta voidaan päättää myös opintojen alkamisen jälkeen.

Painava syy voi olla esimerkiksi se, että

  • henkilö saa opiskelupaikan varasijalta peruutuspaikkana
  • TE-toimisto ei ehdi tehdä kotoutumissuunnitelmaa ennen opiskelun alkamista
  • henkilö on aloittanut opiskelun ennen kuin hänelle on myönnetty oleskelulupa, joka oikeuttaa rekisteröitymään TE-toimiston asiakaspalvelujärjestelmään työttömäksi työnhakijaksi

Lisäksi tukemisen edellytyksenä on, että kyse on suomen tai ruotsin kielen opiskelusta tai opiskelu tapahtuu pääasiassa suomen tai ruotsin kielellä.

Kielitaitoa, yhteiskuntavalmiuksia sekä työllistymistä edistävää opiskelua

Jotta omaehtoinen opiskelu tukisi maahanmuuttajan kotoutumista ja työllistymistä, tulee opintojen koostua suomen tai ruotsin kielen opiskelusta tai opintojen tulee tapahtua pääasiassa suomen tai ruotsin kielellä.

Muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä tapahtuvaa opiskelua voidaan tukea, kun kyseessä on luku- ja kirjoitustaidottomien henkilöiden omalla äidinkielellä tapahtuva lyhytaikainen, enintään kuusi kuukautta kestävä opiskelu. Siitä tulee sopia kotoutumisen alkuvaiheessa tehdyssä kotoutumissuunnitelmassa. Esimerkiksi maahanmuuttaja- ja muiden järjestöjen tarjoama omakielinen suomalaiseen yhteiskuntaan perehdyttävä koulutus voidaan sisällyttää omaehtoiseen kotoutumiskoulutukseen.

Lähtömaassaan ammatillisen tai akateemisen tutkinnon suorittanut maahanmuuttaja, joka on hakenut Opetushallituksen päätöksen tutkintonsa rinnastamiseksi suomalaiseen tutkintoon, voi aloittaa omaehtoisina opiskeluina mahdolliset vaadittavat täydentävät opinnot. Tällaista omaehtoista opiskelua voidaan tukea työttömyysetuudella.

Tuettavien omaehtoisten opintojen ei tarvitse olla tutkintoon johtavia opintoja. Esimerkiksi maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa omaehtoista koulutusta voidaan tukea.

Tuetun omaehtoisen opiskelun laajuus ja rakenne

Omaehtoisen opiskelun tukeminen ei edellytä, että opiskelu on päätoimista. On kuitenkin suositeltavaa, että omaehtoiseen opiskeluun sisältyy pääsääntöisesti vähintään 20 tuntia viikossa tapahtuvaa opiskelua.  

Etenkin erityisiä toimenpiteitä tarvitsevien maahanmuuttajien kohdalla viikoittainen opiskeluaika voidaan kuitenkin sopia lyhyemmäksi. Myös paikalliset olosuhteet koulutuksen tarjonnassa (esim. millaista koulutusta on saatavilla ja kuinka usein sitä voidaan tarjota) voidaan huomioida harkittaessa omaehtoisten opintojen tukemista.

Tuettavaan omaehtoiseen opiskeluun voi opintojen lisäksi sisältyä työkokeilua tai vapaaehtoistoimintaa esimerkiksi kansalaisjärjestössä. Opintojen tai niihin liittyvien tehtävien suorittamisen tulee kuitenkin muodostaa vähintään puolet tuettavan omaehtoisen opiskelun kestosta.

Omaehtoisia opintoja voidaan tukea enintään 24 kuukautta kutakin kotoutumissuunnitelmassa sovittua opintokokonaisuutta kohden. Opintokokonaisuudella tarkoitetaan sitä opintojen kokonaisuutta, johon kotoutuja hakee ja tulee hyväksytyksi ja josta lähtökohtaisesti on sovittu yhtenä kokonaisuutena suunnitelmassa.

Lue lisää

Tes­ti­pis­te (testipiste.eu)

Pe­rus­o­pe­tus­la­ki (finlex.fi)

Ai­kuis­ten maa­han­muut­ta­jien ko­tou­tu­mis­kou­lu­tuk­sen ope­tus­suun­ni­tel­man pe­rus­teet 2012

TE-toi­mis­ton pal­ve­lut hen­ki­lö­asiak­kaal­le