Paikallinen kotouttamistyö

Poikkihallinnollinen kotouttamistyö

Kotouttaminen on eri viranomaisten välistä yhteistyötä. Kotoutumislakiin on kirjattu velvoite osallistua monialaiseen yhteistyöhön (31 §).

Yhteistyöhön osallistuvat

  • kunta
  • työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto)
  • poliisi
  • järjestöt, yhdistykset ja yhteisöt.

Paikallistason kotouttamisesta ovat vastuussa kunnat ja TE-toimisto. Myös muut viranomaiset voivat osallistua kotouttamiseen. Kotouttamista voi tehdä myös kuntien välisenä yhteistyönä.

Kotoutumislain mukaan kuntien ja muiden paikallisten viranomaisten tulee tukea paikallisesti tai seudullisesti kansainvälisyyttä, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä edistää myönteistä vuorovaikutusta eri väestöryhmien välillä (29 §). Lain tavoitetta voidaan edistää muun muassa kehittämällä monimuotoista kaupunki- ja palvelurakennetta, tarjoamalla sopivia toimitiloja ja ehkäisemällä maahanmuuttajien eriytymistä omille asuinalueilleen. Lisäksi edellä mainitun lainkohdan mukaan maahanmuuttajaväestön tarpeet ja kotoutumisen edistäminen on huomioitava kunnan ja muiden paikallisten viranomaisten yleisessä suunnittelussa, toiminnassa ja seurannassa.

Hyvät etniset suhteet ja kulttuurien välinen vuoropuhelu mahdollistavat viihtyisän ja turvallisen ympäristön kaikille asukkaille. Kaksisuuntaisen kotoutumisen onnistumiseen tarvitaan maahanmuuttajaryhmien osallisuutta ja mahdollisuutta säilyttää oma kieli ja kulttuuri. Tähän tarvitaan yhteistyötä viranomaisten lisäksi myös muiden tahojen kanssa.

Esimerkkejä paikallisesta yhteistyöstä

Kunta tai kunnat yhdessä voivat kotoutumislain mukaan perustaa paikallisten työmarkkina-, yrittäjä- ja kansalaisjärjestöjen kanssa paikallistason neuvottelukunnan (31 §). Neuvottelukunta suunnittelee ja kehittää kotouttamista ja parantaa etnisiä suhteita.

Kunta ja TE-toimisto voivat lisäksi laatia paikallisia tai seudullisia yhteistyösopimuksia toimenpiteiden ja palvelujen järjestämisestä alueellaan.

Lue lisää:

Laki ko­tou­tu­mi­sen edis­tä­mi­ses­tä (finlex.fi)

Esi­merk­ke­jä mo­nia­lai­ses­ta yh­teis­työs­tä ja pai­kal­li­ses­ta ko­tout­ta­mis­työn ke­hit­tä­mi­ses­tä