Pakolaisten kuntaan osoittaminen

Pakolaisten kuntaan osoittaminen -luvussa esitellään kotoutumislain mukaiset pakolaisten vastaanottoon ja kotoutumisen edistämiseen liittyvät viranomaisten velvoitteet. Tarkempaa tietoa pakolaisten vastaanotosta löytyy Pakolaisten vastaanotto -käsikirjasta.

Pakolaisten kuntapaikkojen koordinointi

Valtakunnallisesti pakolaisten kuntapaikkojen koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriö (TEM).

Alueellinen koordinointi kuuluu elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksille (ELY-keskus), jotka neuvottelevat alueensa kuntien kanssa pakolaisten kuntapaikoista, asunnoista ja tarvittavista palveluista. ELY-keskukset vastaavat myös laajemmin alueellisen maahanmuuton vastaanoton varautumis- ja valmiusasioiden suunnittelusta. ELY-keskus tekee yhteistyötä myös pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kanssa toimivien kansalaisjärjestöjen kanssa.

Kiintiöpakolaisten kuntiin osoittamista tekevät Maahanmuuttovirasto ja ELY-keskukset yhteistyössä.

Kunnan ja ELY-keskuksen sopimus pakolaisten vastaanotosta

Kotoutumislain (KotoL) mukaan kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava kaikkia eri perustein kuntaan tulleita maahanmuuttajia koskeva kotouttamisohjelma. Tähän ohjelmaan kirjataan alueen toimijoiden keskinäinen työnjako kunnan kotouttamisasioissa.

Lisäksi kunta voi tehdä ELY-keskuksen kanssa sopimuksen pakolaisten, mm. kiintiöpakolaisten ja oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden, kuntaan osoittamisesta ja heidän kotoutumisensa edistämisestä. Sopimus on monivuotinen, ja sitä tarkistetaan vuosittain.

Päätöksen pakolaisten osoittamisesta sopimuksen tehneisiin kuntiin tekee ELY-keskus.

Suunnitelma pakolaisten kotoutumisen edistämiseksi

Pakolaisten vastaanottosopimuksen tehnyt kunta voi sisällyttää osaksi kotouttamisohjelmaa suunnitelman siitä, miten kuntaan osoitettavien erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kotoutumista edistetään. Kunta voi tehdä tämän monivuotisen suunnitelman yksin tai yhdessä muiden kuntien kanssa.

Monivuotisena tehdyssä suunnitelmassa otetaan huomioon erityistarpeiden tunnistaminen terveyden, koulutuksen, työllistymisen ja muun kotoutumisen osalta. Suunnitelma tukee ELY-keskuksen ja kunnan kesken tehdyn sopimuksen toteutusta. Suunnitelmassa arvioidaan, minkälaisia ryhmiä kunta aikoo eri vuosina vastaanottaa ja kotouttaa, miten vastaanotettaviin ryhmiin aiotaan varautua kunnan eri palveluissa sekä minkälaisia palveluita ja toimenpiteitä kunta sitoutuu järjestämään kotoutumisen tueksi. Siksi suunnitelma tulisi laatia monialaisena yhteistyönä. 

Lisää tietoa pakolaisten kuntaan osoittamisesta saa Kotouttaminen.fi-sivuston Pakolaisten vastaanoton käsikirjasta.

Lisätietoa:

Pa­ko­lais­ten vas­taan­ot­on kä­si­kir­ja

Maa­han­muut­to­vi­ras­to (migri.fi)

Laki ko­tou­tu­mi­sen edis­tä­mi­ses­tä (finlex.fi)

Kun­nan ko­tout­ta­mis­oh­jel­ma