Paluumuuton tukeminen

Kotoutumislain mukaan kunta voi korvata vapaaehtoisesti koti- tai lähtömaahansa palaavalle kansainvälistä suojelua saaneelle tai muille lain 2 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetuille henkilöille kohtuulliset matka- ja muuttokustannukset (85 §). Lisäksi kunta voi maksaa yhdelle henkilölle enintään kahden kuukauden ja perheelle enintään neljän kuukauden toimeentulon perusosan määrää vastaavan paluumuuttoavustuksen. Kustannuksia ja/tai avustuksia ei makseta tilapäisessä tarkoituksessa tehdystä muutosta. Osoituksena tästä voi olla esimerkiksi maistraatille tehty muuttoilmoitus, josta ilmenee ulkomailla oleskelun vakinainen tarkoitus.

Päätökset matka- ja muuttokustannusten korvaamisesta ja paluumuuttoavustuksen myöntämisestä tekee hakemuksesta se kunta, jossa henkilö asuu.

Kunta voi periä takaisin matka- ja muuttokustannuksista myöntämänsä korvauksen sekä paluumuuttoavustuksen, jos osoittautuu, että korvaus tai avustus on maksettu virheellisin perustein tai perusteettomasti. Hakemus takaisinperinnästä tehdään sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä kunta sijaitsee.