Perheryhmäkodit

Turvapaikkaprosessin aikana ilman huoltajaa maahan saapuvat alaikäiset turvapaikanhakijat asuvat alaikäisille tarkoitetuissa ryhmäkodeissa tai tukiasunnoissa. Oleskeluluvan saamisen jälkeen he siirtyvät yleensä perheryhmäkoteihin.

Perheryhmäkotien toimintaa koordinoivat ELY-keskukset ja ryhmäkotien toimintaa koordinoi Maahanmuuttovirasto. Alaikäinen turvapaikanhakija tai oleskeluluvan saanut henkilö voi asua myös yksityismajoituksessa ja olla vain kirjoilla ryhmäkodissa tai perheryhmäkodissa.

Suomi on sitoutunut noudattamaan kansainvälisiä sopimuksia, jotka määrittelevät, miten alaikäisiä tulee kohdella heitä koskevassa päätöksenteossa ja sen, että heille tulee taata asianmukaista suojelua ja humanitaarista apua (ks. YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus). Kotoutumislaissa säädetään, että alle 18-vuotiaan kohdalla on kiinnitettävä erityistä huomiota lapsen etuun ja kehitykseen (4 §). Lapsen etua arvioitaessa sovelletaan lastensuojelulakia (Lastensuojelulaki 34 §).

Lastensuojelulain mukaisesti lapsen etua tulee arvioida sen perusteella, miten ratkaisut turvaavat tälle

  • tasapainoisen kehityksen ja hyvinvoinnin
  • läheiset ja jatkuvat ihmissuhteet
  • mahdollisuuden saada ymmärtämystä ja hellyyttä
  • iän ja kehitystason mukaisen valvonnan ja huolenpidon
  • taipumuksia ja toivomuksia vastaavan koulutuksen
  • turvallisen kasvuympäristön ja ruumiillisen sekä henkisen koskemattomuuden
  • itsenäistymisen ja kasvamisen vastuullisuuteen
  • mahdollisuuden osallistumiseen ja vaikuttamiseen omissa asioissaan
  • kielellisen, kulttuurisen ja uskonnollisen taustan huomioimisen.

Kunta voi perustaa lapsille ja nuorille tarkoitetun perheryhmäkodin tai muun asuinyksikön sovittuaan asiasta ELY-keskuksen kanssa. Ilman huoltajaa olevan lapsen hoiva, huolenpito ja kasvatus järjestetään perheryhmäkodissa, tuettuna perhesijoituksena tai muuten tarkoituksenmukaisella tavalla, esimerkiksi tukiasumisyksikössä.

Kunta sopii yksikön perustamisesta, lasten ja nuorten sijoittamisesta, kotoutumista edistävien palvelujen järjestämisestä ja niihin liittyvistä korvauksista yhdessä alueen ELY-keskuksen kanssa.

Lasten ja nuorten määrää sekä henkilöstöä koskevan lainsäädännön osalta kotoutumislaissa on viitattu lastensuojelulakiin. Aluehallintovirasto (AVI) valvoo yksiköitä erityisesti lastensuojelulain toteutumisen osalta. Kunta voi hankkia palvelut myös ostopalveluna. (KotoL 27 §, 28 §.)

Lisätietoa:

Maa­han­muut­to­vi­ras­to: Alai­käi­syk­si­köt (migri.fi)

Pa­ko­lais­ten vas­taan­ot­on kä­si­kir­ja