Perheryhmäkoti ja muu asuinyksikkö

Kunta voi perustaa lapsille ja nuorille tarkoitetun perheryhmäkodin tai muun asuinyksikön. Kunta sopii elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) kanssa perheryhmäkodin tai muun asuinyksikön perustamisesta tai siitä, että kunta hankkii perheryhmäkotipalvelut ostopalveluna.

Kunta ja ELY-keskus sopivat myös lasten ja nuorten sijoittamisesta näihin yksiköihin, kotoutumista edistävien palvelujen järjestämisestä sekä toimenpiteistä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta. 

Perheryhmäkotien perustamisen osalta viitataan lastensuojelulain säännöksiin (1 §). Lapsella on oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Lapsen hoito ja kasvatus on järjestettävä siten, että hänen yksityisyyttään kunnioitetaan. Lastensuojelulaitoksessa tulee olla riittävät ja asianmukaiset toimitilat ja toimintavälineet.  

Myös henkilöstön mitoituksen osalta viitataan lastensuojelulakiin (59 §). Asuinyksikössä voidaan hoitaa yhdessä enintään 7 lasta tai nuorta. Samaan rakennukseen voi olla sijoitettuna enintään 24 lasta tai nuorta. Pääsääntöisesti jokaista asuinyksikköä kohden tulee olla vähintään seitsemän hoito- ja kasvatustehtävissä toimivaa työntekijää. Jos samassa rakennuksessa on useampia asuinyksikköjä, asuinyksikköä kohden tulee olla vähintään kuusi hoito- ja kasvatustehtävissä toimivaa työntekijää.

Henkilöstön kelpoisuusvaatimusten osalta noudatetaan lastensuojelulakia (60 §) siten, että yksikössä on lasten ja nuorten tarvitsemaan hoitoon ja kasvatukseen nähden riittävä määrä sosiaalihuollon ammatillista ja muuta henkilöstöä, joilla on sosiaalihuollon ammatillisia kelpoisuuksia määrittelevän lain (272/2005) tarkoittama kelpoisuus.

Lisätietoa:

Las­ten­suo­je­lu­la­ki (finlex.fi)

Laki kan­sain­vä­lis­tä suo­je­lua ha­ke­van vas­taa­no­tos­ta (finlex.fi)

Pa­ko­lais­ten vas­taan­ot­on käsikirja

Ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten psykososiaalinen tukeminen perheryhmäkodissa ja tukiasumisyksikössä