Suomen perustuslaki

Ihmiset ovat perustuslain mukaan yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Kotoutumisen edistämistä koskevan lain (KotoL) tavoitteena on perustuslaissa perusoikeutena turvatun yhdenvertaisuusperiaatteen toteuttaminen.

Perustuslain mukaan lapsilla on oikeus tasa-arvoiseen kohteluun yksilöinä, ja heillä on oikeus saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti. Tämä huomioidaan myös kotoutumislaissa, joka sisältää yleissäännöksen lapsen mielipiteen selvittämisestä ja oikeudesta tulla kuulluksi.

Kotoutumislain kannalta tärkeitä perustuslain säännöksiä

Liikkumisvapaus antaa maassa laillisesti oleskelevalle ulkomaalaiselle vapauden liikkua maassa ja valita asuinpaikkansa. Jokaisella on myös oikeus lähteä maasta. 

Perustuslain mukaan jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu. Yksityiselämän suojan lähtökohtana on, että yksilöllä tulee olla oikeus elää omaa elämäänsä ilman viranomaisten tai muiden tahojen aiheetonta puuttumista tämän yksityiselämään. 

Jokaisella on oikeus hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla. Julkisen vallan on huolehdittava työvoiman suojelusta. Julkisen vallan on edistettävä työllisyyttä ja pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus työhön. Oikeudesta työllistävään koulutukseen säädetään lailla. 

Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus sosiaaliturvan kautta saatavaan välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Perustuslain säännös koskee niin sanottua viimesijaista toimeentuloa; kun toimeentuloa ei saada mistään muusta lähteestä, astuu voimaan velvoite, joka toimeentulon osalta hoidetaan käytännössä toimeentulotuella. 

Maahanmuuttajille järjestettyihin palveluihin vaikuttaa perustuslain säännös kunnallisesta itsehallinnosta. Kuntien hallinnon yleisistä perusteista ja kunnille annettavista tehtävistä säädetään lailla. Säännös antaa kuitenkin kunnille mahdollisuuden päättää itsenäisesti, miten ne järjestävät lakisääteiset palvelut alueellaan. 

Lisätietoa:

Suomen perustuslaki (finlex.fi)