Valtionavustus valtakunnallisille järjestöille kotoutumista tukevaan työhön 2016

Työ- ja elinkeinoministeriön järjestöavustusta myönnettiin yhteensä 800 000 euroa 11 hankkeelle. 16.11.–11.12.2015 avoinna olleessa haussa vastaanotettiin 76 hankehakemusta. Avustusta myönnettiin hankkeille, joilla koordinoidaan vapaaehtoistoimintaa tai vahvistetaan paikallisten yhdistysten osaamista.

Rahoituksessa otettiin myös huomioon eri-ikäisiä henkilöitä ja sukupuolia edustavat hankkeet ja valtakunnallinen kattavuus.

Rahoitettavat hankkeet ja järjestöt

 • Mångkulturell folkhälsa, Folkhälsan rf, 50 000 euroa
 • Pakolaisyhteisöjen oman osaamisen tunnustaminen kotoutumistyössä, Kesälukioseura ry, 70 000 euroa
 • Kolmospesältä kotoutumaan  - kolmannen sektorin maahanmuuttajaosaajat turvapaikanhakijoiden tukena, Liikkukaa ry – Sports for All, 80 000 euroa
 • Maa- ja kotitalousnaisten paikallisyhdistysten vapaaehtoistoiminnan koordinointi maahanmuuttajien kotoutumisen tueksi, Maa- ja kotitalousnaisten keskus ry, 85 000 euroa
 • Lapsiperheiden kotoutumistuki, Mannerheimin lastensuojeluliitto ry, 80 000 euroa
 • Vertaistuella onnistuneeseen kotoutumiseen, Moniheli ry, 85 000 euroa
 • Maahanmuuttajanuorten kouluttaminen vapaaehtoisvoimin, Resalat Islamilainen yhdyskunta, 71 000 euroa
 • Koko kylä kotouttaa, Suomen Kylätoiminta ry, 73 000 euroa
 • Paikallinen vaikuttavuus, Suomen monikulttuurikeskukset ry, 85 000
 • Tasa-arvo, terveys, ja turvallisuus: läheissuhteisiin liittyvää lainsäädäntöä ja terveystietoa pakolaistaustaisille kotoutujille, Väestöliitto ry, 85 000 euroa
 • Kotouttavaa kerhotoiminta pakolaislapsille ja nuorille, Yhteiset Lapsemme ry, 36 000 euroa

Rahoitettavat hankkeet ja järjestöt

Kesälukioseura ry: Pakolaisten oman osaamisen tunnustaminen kotouttamistyössä

Hankkeen päätavoitteena on vahvistaa maahanmuuttajayhteisöjen roolia kolmannen sektorin toimijoina. Hankkeen avulla pyritään vahvistamaan afganistanilaisten yhteisön roolia ja toimintaa. Tarve on noussut esiin muun muassa Suojelupoliisin ennaltaehkäisevässä työssä liittyen viimeaikaiseen turvapaikanhakijoiden määrän nousuun.

Hankkeen toteutukseen liittyvistä toimenpiteistä vastaa Suomi-Afganistan Akatemian hankkeeseen nimeämät vastuuhenkilöt. Vastuuhenkilöiksi kutsutaan myös muiden Suomessa toimivien afganistanilaisten yhdistysten edustajia, jotta hankkeella saavutetaan valtakunnallinen verkostoituminen ja saadaan aikaan paikallistoimintaa eri puolilla Suomea.

Hankkeen suunnittelusta ja sen koordinoinnista vastaa Kesälukioseura ry Suomi-Afganistan Akatemian, AFA ry:n, kanssa yhdessä sovitun periaatteen mukaisesti. Hankkeen omistajuus pyritään pitämään maahanmuuttajilla itsellään.

Lisätietoja:
Maija Kukkola/Katri Yli-Viikari
, Kesälukioseura ry, [email protected],
Hamed Shafae, AFA ry, [email protected]

Suomen Kylätoiminta ry: Koko kylä kotouttaa

Koko kylä kotouttaa -hanke siirtää kotouttamisesta saatuja hyviä kokemuksia laajalle kyläyhdistysten (3 124 kpl) ja Leader-ryhmien (54 kpl) verkostolle. Samalla muokkaamme asenteita maahanmuuttoa kohtaan myönteisemmiksi.

Tavoitteena on edistää oleskeluluvan saaneiden maahanmuuttajien kotouttamista, lisätä asukkaiden ja maahanmuuttajien välisiä kontakteja sekä parantaa vuoropuhelua.

Tiedotus on merkittävä osa hankkeen sisältöä. Hankkeessa kerätään ja käytetään esimerkkeinä kylätoiminnassa sekä Leader-rahoituksen avulla syntyneitä onnistuneita kotouttamis- ja työllistämiskokemuksia ja rohkaistaan kenttää viljelemään vastaavia toimenpiteitä ympäri Suomea.

Hanke koostaa kevyen ja helppolukuisen "kyläläisen kotouttamisoppaan", joka antaa vinkkejä itse kunkin mahdollisuuksista auttaa kotoutettavien ihmisten sopeutumisessa uuteen asuinympäristöönsä. Näkökulma on järjestökentän mahdollisuuksissa toimia ja vaikuttaa kotouttamisen edistämiseksi.

Hankkeessa kannustetaan verkostoa tekemään suoraa toiminnallista yhteistyötä vastaanottokeskusten sekä kuntien ja TE-toimistojen viranomaisten kanssa. Keväällä 2016 kokeillaan TE-toimistojen tuella työparitoimintaa.

Lisätietoja:
Tuomas Perheentupa, [email protected], puh. 050 5922 726
 

Liikkukaa - Sports for All ry: Kolmospesältä kotoutumaan -päivitetty hanketoimintasuunnitelma

Liikkukaa - Sports for All ry:n Kolmospesältä kotoutumaan -hanke kehittää kolmannen sektorin toimijoiden kykyä osallistua kansalliseen työhön maahanmuuttajien kotouttamiseksi. Liikkukaa ry:llä on noin 70 jäsenjärjestöä, joista hankkeessa on mukana seitsemän eri alueilla toimivaa yhdistystä, jotka myös edustavat monipuolisia toiminnan painopisteitä. Jäsenistön ulkopuolelta mukana on omissa rooleissaan kaksi järjestöä, rasismia vastaan toimiva Rasmus ry sekä Suomen Salibandyliitto ry.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa mukana olevien järjestöjen toimintakykyä seuraavilla osa-alueilla: markkinointi, verkostoituminen, vapaaehtoistoiminta sekä koulutukset ja kurssit.

Hanke toteuttaa lisäksi kaksi kaikille yhteistä seminaaria, kaksi paikallista ”seminaaria” kullakin neljällä alueella sekä kuusi aluevierailua, joiden yhteydessä henkilökohtaista ohjausta ja konsultointia.

Lisätietoja:
Christian Thibault
, [email protected], puh. 044 563 6067

Maa- ja kotitalousnaisten keskus ry: Maa- ja kotitalousnaisten paikallisyhdistysten vapaaehtoistoiminnan koordinointi maahanmuuttajien kotouttamisen tukemiseksi kahdeksalla paikkakunnalla

Hankkeen tavoitteena on koordinoida ja tukea vuoden 2016 aikana 8 paikkakunnalla maa- ja kotitalousnaisten paikallisyhdistysten kotoutumista tukevan vapaaehtoistoiminnan alkamista ja vahvistumista. Tavoitteena on sitouttaa toimintaan noin 30 yhdistyksestä 200 vapaaehtoista, ja tavoittaa 300 maahanmuuttajaa.

Lisäksi tavoitteena on pyrkiä muuttamaan kantaväestön asenteita maahanmuuttajia kohtaan myönteisemmäksi esimerkiksi viestinnällä, tuomalla esiin hyviä kokemuksia maahanmuuttajista sekä lisäämällä yhteisöllisyyttä paikkakuntalaisten ja maahanmuuttajien välillä.

Pidemmän aikavälin tavoitteena on saada maahanmuuttajia jäämään maakuntiin, erityisesti maaseudulle, sekä auttaa heitä löytämään oma paikkansa suomalaisessa yhteiskunnassa.  Maa- ja kotitalousnaisten asiantuntijat tukevat paikallisyhdistysten ja maahanmuuttajien kohtaamista ja vuorovaikutuksen syntymistä yhteisen tekemisen kautta. Järjestössä luontaista maahanmuuttajien kotouttamista tukevaa toimintaa on esimerkiksi suomalaiseen (maaseudun) elämään tutustuttaminen, arjen käytännön taitojen opettaminen sekä erilaiset hyötyharrastukset kuten esimerkiksi viljelypalstojen tekeminen ja hoitaminen sekä luonnontuotteiden kerääminen ja jatkokäsittely.

Vapaaehtoisten ja maahanmuuttajien verkostoitumisen jälkeen maa- ja kotitalousnaisten piirikeskusten edustajat seuraavat ja tukevat yhteistyön kehittymistä, hyväksi koettujen toimintatapojen juurtumista sekä kotoutumisen onnistumista.   

Lisätietoja:
Mirja Hellstedt
, p. 040 707 3223 tai Helena Velin, p. 040 527 1579
Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry, Urheilutie 6B, 01370 VANTAA

Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry: Lapsiperheiden kotoutumistuki

Lapsiperheiden kotoutumistuki -hankkeen tavoitteena on tarjota maahanmuuttajaperheille arjen tukea ja osallistumisen mahdollisuuksia. Lisäksi tavoitteena on siirtää MLL:n tukihenkilötoiminnan malleja kotouttamistoimintaan. Hankkeen toteuttaa MLL:n keskusjärjestö yhteistyössä MLL:n Kainuun, Kymen, Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen piirin kanssa. Hankkeessa koulutetaan vapaaehtoisia aikuisia toimimaan perhekummeina ja maahanmuuttajaäitien ystävinä. Vapaaehtoiset toimivat tukihenkilöinä noin vuoden ajan. MLL:n piirin työntekijä ohjaa ja tukee heitä koko toimintavuoden ajan.

Lisätietoja:
Ohjelmajohtaja Marie Rautava, [email protected], puh. 040 5113809

Yhteiset lapsemme ry: Kotouttavaa kerhotoimintaa

Kotouttavaa kerhotoimintaa pakolaislapsille ja -nuorille hankkeen ensimmäisessä vaiheessa järjestetään kerhonohjaajakoulutusta suomalaisille vapaaehtoisille ja oleskeluluvan saaneille nuorille. Hankkeen tavoitteena on rekrytoida, kouluttaa ja innostaa kotoutuneita pakolaistaustaisia nuoria mukaan vapaaehtoistoimintaan. Koulutukset järjestetään neljällä eri paikkakunnalla ja niihin voi osallistua yhteensä 120 nuorta, joista vähintään kolmasosa on kantasuomalaisia/pakolaistaustaisia. Koulutusten paikkakunnat ovat pääkaupunkiseutu, Tampere, Turku ja Jyväskylä. Hankkeen kohderyhmänä ovat kerhonohjaajiksi koulutettavien suomalaisten nuorten rinnalla jo pidempään Suomessa asuneet pakolaistaustaiset nuoret, sekä uudet, kuntaan vasta lähiaikoina sijoitetut pakolaislapset ja -nuoret. Kerhotoiminnan avulla uudet kotoutujat pääsevät mukaan toimintaan ja pääsevät itse kotoutuessaan ohjaamaan uusien tulijoiden kerhotoimintaa.

Koulutuksen sisällöissä hyödynnetään partiolaisten osaamista ja samalla järjestöt siirtävät osaamistaan toisilleen. Yhteiset Lapsemme ry:n osaaminen monikulttuuristen lasten ja nuorten parissa toimimisesta ja partiolaisten lasten kehitystä tukeva ohjelma takaavat vahvan koulutuksen kerhonohjaajille. Lisäksi Puuhakassi pakolaislapselle -verkoston osaaminen vapaaehtoistoiminnan organisoinnista tukee kurssisisältöjä.

Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on edistää hyviä etnisiä suhteita kunnissa ja ennaltaehkäistä ennakkoluuloja. Tavoitteeseen pyritään saattamalla eri taustoista tulevat kuntalaiset toimimaan yhdessä. Hankkeen yhteydessä koordinoidaan samalla vapaaehtoistyön verkostoja, kuten Puuhakassi pakolaislapselle -verkostoa ja pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kanssa toimimisesta kiinnostuneita partiolaisia.

Lisätietoja:
Irma Marttinen
, [email protected]; puh. 050 378 2463

Suomen monikulttuurikeskukset ry: Paikallinen vaikuttavuus -hanke

Tavoitteena on paikallisten monikulttuurisuustoimijoiden (erityisesti monikulttuurikeskusten) toiminnan vaikuttavuuden lisääminen. 

Lisäksi tavoittena on monikulttuurikeskusten ja muiden paikallisten toimijoiden, enimmäkseen järjestötoimijoiden hyvien käytäntöjen levittäminen kokeneilta kokemattomille toimijoille
ammattitaidon ja ammattietiikan kehittäminen heilahtelevaisella alalla
toiminnan pitkäjänteisyyden ja aaltoilevan tarpeen yhdistäminen.

Hankkeen toimintatapana on keskinäisen oppimisen verkostotyö. Välittömänä kohderyhmänä hankkeessa ovat monikulttuurikeskukset ja niitä ylläpitävät yhdistykset sekä muut kulttuurista monimuotoisuutta ja kaksisuuntaista kotoutumista edistävät toimijat monilla paikkakunnilla Suomessa. Lopullisina hyödynsaajina ovat maahanmuuttajat ja  muut suomalaiset sekä monikulttuurisuustyöntekijät keskeisillä maahanmuuton paikkakunnilla Suomessa.

Lisätietoja:
Puheenjohtaja Ville Elonheimo, 045 116 2060, [email protected],
Maahanmuuttajatyön keskus Silta, Joensuu. Hankkeen ja yhdistyksen virallisena postiosoite on Kulttuurikeskus Caisa, PL 4771, 00099 Helsingin kaupunki.

Moniheli ry: Vertaistuella onnistuneeseen kotoutumiseen

Kielelliseen ja kulttuurilliseen vertaistukeen perustuvan hankkeen avulla levitetään hyviä, toimiviksi todettuja käytäntöjä maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi. Tavoitteena on paitsi terävöittää jo tehtyjä toimenpiteitä, myös saada ne laajempaan käyttöön ja jakaa toimivia käytäntöjä muiden toimijoiden kanssa.  Hanke toteutetaan yhteistyössä neljän maahanmuuttajien oman yhdistyksen kanssa. Toteutuspaikkakuntina toimivat ne alueet ja paikkakunnat, joilla kullakin yhdistyksellä on toimintaa. Hanketta toteutetaan Helsingissä, Turussa, Vaasassa ja Jyväskylässä, Lahdessa, Espoossa sekä Vantaalla.

Maahanmuuttajataustaiset henkilöt itse toimivat ohjaajina ja opastajina uuteen maahan sopeuduttaessa. Kullakin mukana olevalla yhdistyksellä on jo olemassa olevaa toimintaa kotoutumisprosessin tueksi. Käytössä olevia toimintoja ovat suomen kielen kurssit, teatteriin perustuva oppiminen, sosiaali- ja arkipäivän tilanteiden läpikäynti ja nuorten tyttöjen sekä äitien vertaisryhmät. Hankkeen aikana toimiviksi todetut mallit kerätään yhteen ja jaetaan kaikkien mukana olevien yhdistysten välillä. Lisäksi eri taustoista tulevien toimijoiden aktiivit tutustuvat toisiinsa ja pystyvät jakamaan jatkossakin osaamistaan ja kokemuksiaan muiden tahojen hyödynnettäväksi. Kullakin paikkakunnalla viedään eteenpäin niin, että toiminnot sovitetaan osaksi muita paikkakunnalla käynnissä olevia kotoutumistoimenpiteitä.

Hankkeen aikana toteutetut toiminnot dokumentoidaan ja levitetään myös Monihelin muiden, reilun 80 jäsenyhdistyksen käyttöön. Lisäksi mukana olevat yhdistykset saavat resursseja ja valmiuksia toimia jatkossa itsenäisesti eri hankkeiden toimeenpanijoina.

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Riitta Salin, puh 044 5355 722, [email protected]

Väestöliitto ry: Tasa-arvo, terveys ja turvallisuus: Läheissuhteisiin liittyvää lainsäädäntöä ja terveystietoa pakolaistaustaisille kotoutujille (TATU)

TATU hankkeessa tehdään yhteistyössä paikallisyhdistysten vapaaehtoisten kanssa perheeseen, seksuaalioikeuksiin ja lainsäädäntöön liittyvää kotouttavaa työtä. Hankkeessa jaamme perhesuhteisiin ja seksuaalioikeuksiin liittyvää monikulttuurista osaamista paikallisten yhdistysten ja Väestöliiton välillä. Hankkeessa valmennetaan yhdistysten vapaaehtoisia toimimaan lähettiläinä kotoutumiskoulutuksissa ja vastaanottokeskuksissa 4 alueella (ruotsinkielinen Pohjanmaa, Vaasan seutu, Oulun seutu, Lieksa/Joensuun seutu).

Hankkeessa tehdään yhteistyötä paikallisten yhdistysten, mm. Lieksan somaliperheyhdistyksen, Pohjois-Suomen somalialaisen tukiyhdistyksen, Finlands Röda Kors Österbottens svenska distriktin ja Vaasan SPR:n suomenkielisen osaston kanssa.

Hankkeen tuloksena kotouttavaa työtä tekevät yhdistykset luovat toimivia yhteistyömuotoja muiden järjestöjen, alueidensa koto-koulutusten tarjoajien, vastaanottokeskusten ja kuntien kanssa. Hankkeen seurauksena yhdistykset ovat entistä osaavampia palveluntarjoajina ja pystyvät toimimaan palveluiden tuottajina julkiselle puolelle.

Lisätietoja:
Koordinaattori, Mina Zandkarimi, puh; 050 325 6450 tai [email protected]

Folkhälsans Förbund rf: Mångkulturell Folkhälsa

Folkhälsans förbund on yleishyödyllinen sosiaali- ja terveysalan järjestö, jolla on yhteensä 98 paikallisyhdistystä ruotsinkielisillä alueilla eri puolilla Suomea. Hankkeella Mångkulturell Folkhälsa järjestö tukee ja kannustaa paikallisyhdistyksiään edistämään aktiivista kahdensuuntaista kotouttamista yhdistysten kotipaikkakunnilla. Tavoitteena on luoda pysyvä verkosto paikkakunnalle vasta muuttaneiden ja paikallisväestön välille.

Folkhälsan pitää paikallisyhdistyksissään ideointitapaamisia, joissa järjestön jäseniä kannustetaan järjestämään toimintaa maahanmuuttajille ja heidän kanssaan.

Folkhälsans Förbund on viime vuosina kehittänyt monia hyviä työskentelytapoja lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseksi. Tällä hankkeella järjestö pyrkii laajentamaan alan alueellista osaamista varsinkin Uudellamaalla ja Pohjanmaalla.

Lisätietoja:
osastopäällikkö Pia Rosengård-Andersson, [email protected],
puh. 044 788 3620

Resalat Islamilainen yhdyskunta: Maahanmuuttajanuorten kouluttaminen vapaaehtoisvoimin

Maahanmuuttajanuorten kotouttaminen vapaaehtoisvoimin (KoVa) -projektin tarkoitus on kehittää Resalatin yhteistyökumppanien eli kolmen maahanmuuttajajärjestön nuorten osaamista ja voimavaroja. Eri identiteettiensä välillä tasapainon löytäneillä, Suomeen jo kotoutuneilla Resalatin maahanmuuttajataustaisilla jäsenillä on erinomaiset lähtökohdat ja käytännön kokemus kotouttaa uusia maahanmuuttajia ja turvapaikanhakijoita. Hanke vie osaamista eteenpäin kouluttamalla nuoria vapaaehtoistyöhön ja aktivoimalla seuraavan sukupolven ruohojuuritason toimijoita. Tavoitteena on turvata järjestöjen toimivuus tulevaisuudessakin. Projekti pyrkii siirtämään järjestöjen nuorille Resalatin tiedot, kokemukset ja taidot: kuinka työskennellä maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden parissa ja edistää heidän kotoutumistaan. Tarkoituksena on myös antaa heille tarvittavat taidot edistää yhteistyön ja ymmärryksen mahdollisuuksia järjestöjen ja viranomaisten välillä. Eräs projektin tärkeimmistä periaatteista on opettaa nuoria tekemisen kautta ja näin motivoida heitä oppimiseen konkreettisen työn kautta.

Projekti koostuu neljästä alahankkeesta, joiden tavoitteena on:

 • kouluttaa nuorisotiimi kotouttamisen asiantuntijoiksi opettamalla käytännön taitoja ja verkostoitumista, kuinka työskennellä viranomaisten ja muiden nuorten parissa ja järjestää nuorisotoimintaa.
 • opettaa nuorille tarvittavat taidot antaa vertaistukea ja ymmärtää paremmin kotouttamiseen liittyviä haasteita. Tässä välineenä ovat mm. KoVa-helpline ja verkkosivut.
 • opettaa nuorille kommunikaatio- ja mediaviestinnän taitoja, ja kuinka esittää kotouttamiseen liittyviä toiveita ja ehdotuksia sekä tehdä yhteistyötä viranomaisten ja laajemman yleisön kanssa.
 • kehittää nuorten kykyä havannoida ja tehokkaasti kommunikoida tarpeista, käytännön kokemuksista ja haasteista, joita muslimit ja maahanmuuttajataustaiset kohtaavat suomalaisessa yhteiskunnassa. Nämä havainnot ja ohjeet kootaan yhteen tulevaisuuden kotouttamistyötä varten.

Lisätietoja:
Abbas Bahmanpour
, [email protected]