Valtionavustus valtakunnallisille järjestöille kotoutumista tukevaan työhön 2017

Työ- ja elinkeinoministeriön järjestöavustusta myönnettiin yhteensä 685 000 euroa 10 hankkeelle. 2.12.2016–5.1.2017 avoinna olleessa haussa avustusta myönnettiin hankkeille, joilla koordinoidaan vapaaehtoistoimintaa tai vahvistetaan paikallisten yhdistysten osaamista.

Hankerahoitusta myönnettiin valtakunnallisille, vakiintuneille kotoutumistyötä tekeville järjestöille. Järjestöjen paikallisille yhdistyksille antama tuki voi olla esimerkiksi osaamisen ja toimintamallien siirtämistä kotoutumista tukevan työn kehittämiseksi.

Rahoitettavat hankkeet ja järjestöt

  • Liikkukaa ry – Sports for All ry, Kolmospesältä kotoutumaan 2 -hanke, 90 000 €
  • Maa- ja kotitalousnaisten keskus ry, Käytännön tietoa, taitoa ja työtä maahanmuuttajille Maa- ja kotitalousnaisten paikallisyhdistykset maahanmuuttajien kotoutumisen tukena maaseutukunnissa, 70 000 €
  • Mannerheimin lastensuojeluliitto ry, MLL:n lapsi- ja perhetoiminta kotoutumisen tukena, 60 000 € 
  • Marttaliitto ry, Parasta yhdessä – ruokaa, käden taitoja ja luontoelämyksiä Marttojen kanssa, 35 000 €
  • Moniheli ry, Verkko-vertaistukea kotoutumiseen, 86 000 €
  • Sateenvarjo ry, Osaksi suomalaista ja kansalaisyhteiskuntaa, 70 000 €
  • Suomen Kylätoimikunta ry, Koko kylä kotouttaa, 70 000 €
  • Suomen Setlementtiliitto ry, Vertaisalku: kotoutumista tukevien käytäntöjen ja toimintamallien levittäminen, 71 000 €
  • Suomen somalialaisten liitto ry, Valmiina töihin, 53 000 €
  • Väestöliitto ry, Tasa-arvo, terveys, ja turvallisuus: läheissuhteisiin liittyvää lainsäädäntöä ja terveystietoa pakolaistaustaisille kotoutujille vertaisryhmämenetelmän avulla (TATU), 80 000 €

Hankekuvaukset

Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry: Käytännön tietoa, taitoa ja työtä maahanmuuttajille – Maa- ja kotitalousnaisten paikallisyhdistykset maahanmuuttajien kotoutumisen tukena maaseutukunnissa

Hanke pyrkii vahvistamaan vapaaehtoistoiminnan käytäntöjä maahanmuuttajien kotoutumisen tueksi seitsemässä maakunnassa. Kotouttavaa työtä tehdään tutustuttaen maahanmuuttajia suomalaiseen elämään sekä tukemalla ja vahvistamalla yhteisöllistä toimintaa eri tavoin maahanmuuttajien ja kantaväestön välillä. Lisäksi pyritään edistämään maahanmuuttajien työllistymistä esimerkiksi työkokeilujen avulla. Tavoitteena on kotouttavan työn kautta saada maahanmuuttajat jäämään maakuntiin ja verkostoitumaan kantaväestön kanssa sekä muokata kantaväestön asenteita myönteisemmiksi maahanmuuttajia kohtaan. 

Lisätietoja: Helena Velin, 040 527 1579, [email protected]

Suomen somalialaisten liitto ry: Valmiina töihin!

Hankkeessa on tavoitteena tukea pienempien somalijärjestöjen tekemää työllistymis- ja kotoutumistyötä.  Erityisesti kohderyhmänä ovat järjestöt, jotka toimivat pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Hankkeessa on mukana 10 somalijärjestöä ympäri Suomea. Jokaisesta järjestöstä koulutetaan kaksi nuorta, jotka kykenevät koulutusten jälkeen tarjoamaan työllisyystyöpajoja järjestöjen alueella oleville työikäisille maahanmuuttajille. Tavoitteena on juurruttaa osaamista järjestöjen paikkakunnille, ja tukea järjestöjä luomaan vahvoja verkostoja kohdepaikkakunnilla.

Lisätietoja: Jenni Kalilainen, 050 569 6078, [email protected]

Moniheli ry – Monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto: Verkko – vertaistukea kotoutumiseen

Hankkeessa vahvistetaan paikallistason maahanmuuttajajärjestöjen kotoutumistyön osaamista. Hankkeessa osaamisen ja hyvien toimintamallien siirtäminen ruohonjuuritason yhdistysten kotoutumista tukevan työn kehittämiseksi tai vahvistamiseksi toteutetaan koulutuksen ja käytännön toimeenpanon vuorottelulla. Hankkeessa mukana olevat neljä yhdistystä tuottavat kotoutumisen tueksi vertaistukeen perustuvaa yksilö- ja ryhmätoimintaa, kuten vertaisryhmiä ja vertaisuuteen perustuvaa henkilökohtaista ohjausta sekä kielikursseja, seminaareja ja vapaa-ajan toimintaa. Toimintojen kohderyhmänä ovat kansainvälistä suojelua saavat, alle kolme vuotta Suomessa asuneet ja erityisesti oleskeluluvan vastikään saaneet henkilöt.

Lisätietoja: Projektikoordinaattori Margareta Tahvanainen, 050 309 3906, www.moniheli.fi 

Marttaliitto ry: Parasta yhdessä – ruokaa, kädentaitoja ja luontoelämyksiä marttojen kanssa

Hankkeessa järjestetään alueellisissa marttapiireissä suunnittelu- ja infoiltoja, jotka vahvistavat vapaaehtoisten marttojen kykyä tehdä kotouttavaa yhteistyötä pakolaistaustaisten kanssa. Vapaaehtoiset järjestävät kuntiin muuttaville maahanmuuttajille lähiluontoon tutustumista, ruuanvalmistusta, käden taitoja ja uuden kodin arjessa tarvittavia taitoja vahvistavaa toimintaa. Hyvät käytännöt jaetaan alueittain ja alueiden välillä.

Lisätietoja: Terhi Lindqvist, 050 516 9412 ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Ritva Ikonen, 050 512 3329, [email protected]

Sateenvarjo ry: Osaksi suomalaista ja kansalaisyhteiskuntaa (OSKA)

Hankkeella tuetaan maahanmuuttajien kotoutumista uuteen kotimaahansa vertaisryhmäohjaajien avulla. Hanke täydentää oleskeluluvan saaneille laadittavaa virallista kotoutumissuunnitelmaa. Hankkeessa koulutetaan asiantuntijatahojen kanssa Sateenvarjon jäsenjärjestöstä edustajia, jotka järjestävät omilla paikkakunnillaan koulutuksia hankkeen kohderyhmälle. Koulutuksen sisältö koostuu niin yhteiskuntatietoudesta kuin järjestötoiminnan tarjoamista mahdollisuuksista: esimerkiksi vapaaehtoistoiminnassa mukana olemisen tarjoamista taidoista. OSKA-hanke tavoittaa uusia tulijoita kaupungeissa, joissa Sateenvarjolla on jäsenyhdistystensä kautta toimintaa. Jäsenjärjestöjen edustajien oma tausta sekä Sateenvarjolla ja sen jäsenjärjestöillä oleva kokemusasiantuntijuus tarjoaa kohderyhmäkoulutusten vetäjille tehtävässä tarvittavan kulttuurisen sekä kielellisen osaamisen.

Lisätietoja: Adam Adam, 044 555 8355 ja Munir Musse, 045 870 5125, [email protected]

Liikkukaa – Sports For All ry: 3rd Base – Kolmospesältä kotoutumaan II

Hanke pyrkii parantamaan oleskeluluvan saaneiden kotoutumisedellytyksiä järjestöosaamisen ja verkostoitumisen kautta.  Tavoitteena on vahvistaa jäsenjärjestöjen ja hankekumppaneiden rakenteita, osaamista ja toimintavalmiuksia järjestämällä monimuotoisuusseminaareja erityisesti liiton jäsenseuroille ja liiton ja seurojen johdolle. Hanke pyrkii tukemaan jäsenjärjestöjen ja hankekumppaneiden yhteyksiä maahanmuuttajaväestöön järjestämällä pyöreän pöydän -keskusteluja ja työpajoja, jotka vahvistavat paikallisia kumppanuuksia kuntasektorin ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa. Monikulttuuriset toimijat kaipaavat usein rakenteellista ja taloudellista neuvontaa sekä yhteistyötä kantasuomalaisten kanssa, joten hankkeessa tuetaan ja neuvotaan jäsenjärjestöjä toiminnan kehittämisessä täsmäkoulutusten avulla.

Lisätietoja: projektikoordinaattori Leena Häyhtiö, 0400 753 683, [email protected]

Suomen Setlementtiliitto ry: Vertaisalku: kotoutumista tukevien käytäntöjen ja toimintatapojen levittäminen

Hanke keskittyy alkuvaiheen kotoutumisosaamisen jakamiseen paikallisten setlementtien kesken. Kotoutumista tukevaa osaamista vahvistetaan setlementtipaikkakunnilla eri puolilla maata. Paikallista osaamista ja uusien taitojen omaksumista tuetaan tutustumalla toisilla paikkakunnilla käytössä oleviin kotoutumista tukeviin käytäntöihin. Hankkeeseen osallistuvat suunnittelevat erilaisia keinoja siirtää olemassa olevia kotoutumista edistäviä toimintatapoja ja osaamista uusille paikkakunnille. Näitä käytäntöjä ja toimintatapoja voidaan hyödyntää uusien paikkakuntien toimintaverkostoissa, ja näin löytää uusia paikallisia sovellutuksia maahanmuuttajien suomalaiseen yhteiskuntaan ja paikallisyhteisöihin pääsemisen vauhdittamiseksi.

Lisätietoja: Matti Cantell, 050 594 5276, [email protected]

Väestöliitto ry: TATU-hanke (Tasa-arvo, terveys ja turvallisuus)

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa kotouttavaa työtä tekevien paikallisten yhdistysten osaamista ja verkostoja. Hankkeen tuloksena pakolaistaustaiset maahanmuuttajat oppivat ja tiedostavat psykososiaalisen hyvinvointinsa kannalta tärkeitä tietoja ja taitoja. Hankkeessa tehdään yhteistyötä paikallisyhdistysten vapaaehtoisten kanssa perheeseen, seksuaalioikeuksiin ja lainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä.  Tieto suomalaisesta tasa-arvoajattelusta ja lainsäädännöstä ennaltaehkäisee ongelmia ja tukee osallisuutta sekä elämänhallintaa. Paikallisten yhdistysten vapaaehtoisia koulutetaan toimimaan lähettiläinä mm. kotoutumiskoulutuksissa ja vastaanottokeskuksissa. TATU-jatkohankkeessa otetaan käyttöön myös vertaisryhmäohjaajien koulutuksen malli.

Lisätietoja: Mina Zandkarimi, 050 325 6450, [email protected]

Suomen Kylätoiminta ry: Koko kylä kotouttaa

Hanke pyrkii tekemään maahanmuuttajista ja kotoutumisesta kylätoiminnan arkea. Valtakunnallisessa hankkeessa mm. levitetään kotouttamistyön hyviä käytäntöjä, lujitetaan toimijoiden yhteistyötä ja viestitään kotouttajakylien arjesta. Hankkeen avulla maahanmuuttotyöstä muokataan osa normaalia arkea.  Samalla markkinoidaan maaseutua varteenotettavana asuinpaikkana: Meillä on tilaa elämälle!

Lisätietoja: hankekoordinaattori Marjut Haapanen, 040 717 5731, [email protected]

Mannerheimin lastensuojeluliitto ry: MLL:n lapsi- ja perhetoiminta kotoutumisen tukena

Hankkeen tavoitteena on auttaa MLL:n yhdistyksiä kehittämään omaa toimintaansa niin, että se tavoittaisi paremmin oleskeluluvan saaneet lapsiperheet. Hankkeessa järjestetään kuudella pilottipaikkakunnalla työpajoja, joihin kutsutaan MLL:n paikallisyhdistysten vapaaehtoisten lisäksi myös paikallisia maahanmuuttajia, maahanmuuttajajärjestöjä ja muita mahdollisia yhteistyökumppaneita. Tavoitteena on luoda palvelupolkuja, joita MLL:n yhdistykset voivat soveltaa omassa toiminnassaan maahan muuttaneiden tavoittamiseksi ja osallistamiseksi toimintaan. Työpajamallin avulla mallia voidaan räätälöidä kunkin paikkakunnan tarpeisiin ja lähtökohtiin soveltuvaa toimintaa.  Lisäksi hankkeessa perustetaan kehittäjäverkosto, joka toimii sekä työpajoja toteuttavien, että MLL:n muiden yhdistysten kotoutumistyön tukena.  Visiona on, että MLL:n yhdistysten kaikille avoin ja aktiivisesti kutsuva toiminta tarjoaa kantasuomalaisille ja maahanmuuttajaperheille tilaisuuksia kohdata, tutustua ja toimia yhdessä.

Lisätietoja: Liisa Ylikojola, 050 570 1760, [email protected]

Folkhälsan rf: Mångkulturell folkhälsa

Hankkeessa on tarkoituksena käyttää kokemusasiantuntijoita ja kulttuuritulkkeja Folkhälsanin alue- ja paikallisjärjestöjen vapaaehtoisten kulttuurillisen monimuotoisuusosaamisen kehittämiseksi, ja siihen, miten vasta maahan tulleet saataisiin paremmin mukaan paikalliseen toimintaan.  Hankkeessa tehdään kokemusasiantuntijayhteistyötä myös Finlands svenska scoutförbundetin kanssa. Toimintaa jatketaan myös perhekahviloissa, uinninopetuksessa ja doulatoiminnassa. Tarkoituksena on myös järjestää seminaareja, joissa jaetaan osallistujien osaamista laajemmin.

Lisätietoja: Pia Rosengård-Andersson, 044 788 3620, [email protected]