Barometri 2012: sosiaaliset suhteet

Sosiaalisten suhteiden arvioidaan usein olevan tärkeä osa kotoutumisen kannalta. Maahanmuut-tajabarometriin vastanneista 85 % kertoi, että heillä on suomalaisia tuttavia. Tulos on samansuuntainen kuin vuoden 2010 barometrissa, jolloin vastanneista 82 %:lla oli suomalaisia tuttavia. Vastaajat ovat tavanneet suomalaiset tuttavansa pääasiassa töissä, naapurustossa tai vapaa-ajan aktiviteettien kautta (kuvio 1). Työ on kuitenkin keskeisin tuttavien tapaamisen areena vastaajajoukolle.

Maahanmuuttajabarometrissa tiedusteltiin lisäksi sitä, haluaisivatko maahanmuuttajat enemmän suomalaisia tuttavia. Vastaajista 73 % antoi myöntävän vastauksen.

Kuvio 1. Missä vastaajat ovat tavanneet suomalaiset tuttavansa (vastaajat saivat valita useamman vaihtoehdon).

Barometri 2012: Missä vastaajat ovat tavanneet suomalaisen ystävän.

Maahanmuuttajabarometriin osallistuneilta tiedusteltiin lisäksi, kuinka monta suomalaista ystävää, joita tavataan tai joiden kanssa soitellaan kuukausittain, heillä on (kuvio 2). Kolmanneksella kaikista vastaajista on 1–2 suomalaista ystävää. Lähes kolmannes vastaajista totesi, ettei heillä ole yhtään suomalaista ystävää. Eri kansalaisuusryhmien välillä havaittiin tilastollisesti merkitseviä eroja suomalaisten ystävien lukumäärän suhteen. Eniten suomalaisia ystäviä oli virolaisilla, joista 80 %:lla oli vähintään 1–2 ystävää. Somalialaisista 70 % kertoi, ettei heillä ole yhtään suomalaista ystävää.

Kuvio 2. Kuinka monta suomalaista ystävää vastaajilla on, joita he tapaavat tai joiden kanssa he soittelevat kuukausittain, Suomessa oleskelun mukaan.

Barometri 2012: Kuinka monta suomalaista ystävää