Suunnitelman sisältö ja laativan viranomaisen tehtävät

Kotoutumissuunnitelman tekemisestä vastaa joko kunta tai TE-toimisto. Suunnitelma perustuu alkukartoituksessa tehtyyn arvioon maahanmuuttajan palvelutarpeesta sekä niistä palveluista ja toimenpiteistä, joiden avulla maahanmuuttajan kotoutumista voidaan parhaiten edistää. Alkukartoitukseen perustuva arvio täydentyy kotoutumissuunnitemaa laadittaessa.

Kotoutumissuunnitelmaa laadittaessa huomioidaan maahanmuuttajan yksilölliset tarpeet ja voimavarat. Suunnitelman sisältöön vaikuttavat henkilön aiempi koulutus, työkokemus, ikä, terveydentila ja muut henkilökohtaiset tekijät. Pyrkimys yksilöllisen suunnitelman laatimiseen tarkoittaa myös maahanmuuttajan henkilökohtaisten toiveiden ja edellytysten huomioon ottamista.

Suunnitelman sisältöön vaikuttaa myös esimerkiksi se, millaisia palveluja ja mitä koulutusta alueella on tarjolla.

Kotoutumissuunnitelmassa sovitaan:

 • maahanmuuttajan suomen tai ruotsin kielen opiskelun aloittamisesta tai jatkamisesta
 • kotoutumiskoulutuksesta ja muista kotoutumista edistävistä toimenpiteistä
 • työnhausta ja sen tavoitteista sekä työnhakua tukevista ja työllistymistä edistävistä palveluista.

Kotoutumissuunnitelmassa voidaan myös sopia oman äidinkielen opetuksesta ja yhteiskuntaan perehdyttävästä opetuksesta. Suunnitelmassa huomioidaan luku- ja kirjoitustaidon ja/tai perusopetusta täydentävän opetuksen tarve.

TE-toimiston kotoutumissuunnitelma

TE-toimistossa laaditussa kotoutumissuunnitelmassa sovitaan niistä kotoutumista edistävistä palveluista, joiden avulla tuetaan maahanmuuttajan työllistymistä tai koulutukseen sijoittumista. Suunnitelmassa sovitut palvelut perustuvat alkukartoituksessa tehtyyn arvioon maahanmuuttajan tilanteesta ja palvelutarpeesta (kielitaito, työkokemus, koulutus) sekä hänen omiin toiveisiinsa ja suunnitelmiinsa. Alkukartoitukseen perustuva arvio täydentyy kotoutumissuunnitemaa laadittaessa.  

Osallistuminen kotoutumiskoulukseen, kuten suomen ja ruotsin kielen opiskeluun tai työelämään ja yhteiskuntaan perehdyttävään opetukseen on useimmiten ensimmäinen kotoutumissuunnitelmassa sovittu palvelu. Kotoutumiskoulutuksen jälkeen TE-toimistossa laadittua kotoutumissuunnitelmaa täydennetään. Tällöin suunnitelmaan voidaan kirjata niitä julkisen työvoima- ja yrityspalvelulain mukaisia palveluja, joiden arvioidaan parhaiten tukevan maahanmuuttajan työllistymistä ja/tai ammatillista kehittymistä (ks. muualla verkossa: henkilökohtainen kotoutumissuunnitelma). Suunnitelman laadinnan yhteydessä sovitaan myös siitä, miten suunnitelman toteutumista seurataan.  

Kunnan kotoutumissuunnitelma

Kunta laatii kotoutumissuunnitelman niille maahanmuuttajille, jotka eivät nykyisessä elämänvaiheessa ole suuntautumassa työelämään. Jos maahanmuuttaja ei iän, terveys- tai perhesyiden tai muiden vastaavien syiden vuoksi ilmoittaudu TE-toimistoon työnhakijaksi eikä osallistu TE-toimiston kotoutumista edistäviin palveluihin, sopii kunta hänen kanssaan kotoutumissuunnitelmassa kotoutumista edistävistä kunnan palveluista tai muista palveluista ja toimenpiteistä (ks. kohdat alkukartoitus ja kenelle alkukartoitus tehdään).

Kun kotoutumissuunnitelma tehdään kunnassa, on tärkeää, että suunnitelman tiedot yhdistetään muihin kunnassa tehtäviin palvelusuunnitelmiin (esim. päivähoito, perusopetus, lastensuojelu ja vammaispalvelut). Kotoutumissuunnitelman toteuttaminen vaatii usein monialaista yhteistyötä.   

Kunnan kotoutumissuunnitelma voi sisältää muun muassa:  

 • suomen tai ruotsin kielen opiskelua
 • yhteiskuntaan perehdyttävää opetusta
 • kotoutumiskoulutusta
 • perusopetusta täydentävää opetusta
 • luku- tai kirjoitustaidon opetusta
 • oman äidinkielen opiskelua, erityisesti alaikäiset maahanmuuttajat
 • vapaan sivistystyön tarjoamia harrastus- tai opiskelumahdollisuuksia
 • muita kotoutumista edistäviä yksilöllisiä palveluja tai toimenpiteitä.

Lisätietoa:

Suomi.​fi:​ Hen­ki­lö­koh­tai­nen ko­tou­tu­mis­suun­ni­tel­ma

Laki jul­ki­ses­ta työ­voi­ma- ja yri­tys­pal­ve­lus­ta

Alai­käi­sen ko­tou­tu­mis­suun­ni­tel­ma

Per­heen ko­tou­tu­mis­suun­ni­tel­ma

Al­ku­kar­toi­tus

Ke­nel­le al­ku­kar­toi­tus teh­dään?