Budgetmanglingen: Arbets- och ut-bildningsbaserade invandringen ses över - handledning och rådgivning samt kompetenscenterverksamhet stöds

18.9.2019 7.58 | Publicerad på svenska 19.9.2019 kl. 14.08
Nyhet

Regeringen inleder en total översyn av den arbets- och utbildningsbaserade invandringen. Målet är att nå en betydande ökning av sysselsättningen. Främjandet av den internationella rekryteringen stöds av att de uppgifter som hänför sig till arbetskraftsinvandring överförs från inrikesministeriet till arbets- och näringsministeriet.

Målet är att stärka tillgången till kunnig arbetskraft, matchningen på arbetsmarknaden, tillväxten och internationaliseringen såväl i fråga om företag som inom forskning, utveckling och innovationer, lockandet av investeringar, utländska studerandes och forskares förankring i Finland samt arbetsgivarnas kunskaper om rekrytering och mångfald.

Målet är att under regeringsperioden snabba upp och smidiggöra handläggningen av uppehållstillstånd på grund av arbete, så att handläggningstiden blir en månad.

Regeringen ökar resurserna inom uppehållstillståndsförfarandet med 20 årsverken och anvisar tilläggsresurser om 1 miljon euro till handläggningen av uppehållstillstånd. För utvecklingen av den internationella rekryteringen reserveras det tilläggssatsningar motsvarande 5,5 miljoner euro.

För att främja integrationen och sysselsättningen av invandrare föreslås en anslagsökning på 11 miljoner euro 2020 jämfört med i år. Med dessa medel utvidgas verksamheten vid kommunernas multiprofessionella integrations- och kompetenscenter samt handlednings- och rådgivningstjänsterna för invandrare. Dessutom utarbetas det ett program för mångfalden i arbetslivet till stöd för rekryteringen av invandrare.

Läs mer:

Läs arbets- och näringsministeriets meddelande 17.9.2019:

Arbetsministern: Sysselsättningpaketet påskyndar sysselsättningen och ökar delaktigheten