Det behövs mer flexibilitet i invandrarnas utbildnings- och sysselsättningsvägar

11.5.2021 9.30 | Publicerad på svenska 24.5.2021 kl. 17.35
Nyhet

En utredning om invandrarnas utbildnings- och sysselsättningsvägar har publicerats. I undersök-ningen producerades information i syfte att främja invandrarnas sysselsättning genom att utveckla utbildnings- och sysselsättningsvägar. Publiceringsevenemanget för projektets slutrapport som finansierats av statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet ordnades måndagen den 10 maj.

Projektet kring invandrarnas utbildnings- och sysselsättningsvägar har genomförts av Stiftelsen för Rehabilitering, Demos Helsinki, Helsingfors universitet, Oxford Research och Migrationsinsti-tutet. Många metoder har använts i projektet och ämnet har behandlats ur flera synvinklar. Exper-ter, invandrare och yrkespersoner som arbetar med dem har deltagit i undersökningen. 

I sitt öppningsanförande betonade migrationsdirektör Sonja Hämäläinen att projektet är aktuellt och betydelsefullt. Hämäläinen betonade att forskning och den information den erbjuder är nöd-vändiga för att utveckla och förnya den integrationsfrämjande verksamheten. Med hjälp av ett bättre kunskapsunderlag kan tjänsterna utvecklas så att de beaktar individuella behov och erbjuds i rätt tid. 

Tjänsteanvändarnas delaktighet är en förutsättning för utveckling

I undersökningen identifierades utmaningar och flaskhalsar i utbildnings- och sysselsättningsvä-garna. Centrala utmaningar är till exempel bristfällig identifiering av individernas kompetens, informationsgången, bristen på kundorientering, problemen i samband med ekonomiskt stöd och negativa attityder till invandrare. Även de regionala skillnaderna är stora, och det finns inte över-allt tillräckliga tjänster eller tillräcklig kompetens för att främja utbildning och sysselsättning för dem som flyttat till landet. 

På basis av undersökningen ges flera rekommendationer. Enligt rapporten bör kartläggningen av kunnandet vara mer systematisk och integrationsutbildningen flexiblare. I tjänsterna och utveck-lingen av dem bör man bättre beakta invandrarnas individuella livssituationer, olika kundgruppers behov samt användarnas erfarenheter, kritik och idéer. Kundernas aktörskap som användare och utvecklare av tjänsterna bör alltså förbättras. 

Eftersom informationsgången mellan aktörerna är bristfällig rekommenderas det på basis av undersökningen att ett gemensamt informationssystem skapas och att lägesbilden uppdateras bättre. I rapporten rekommenderas också att arbets- och näringstjänsterna ska ordnas så att de tjä-nar invandrare mer effektivt och arbetsgivare ska uppmuntras och stödjas för att sysselsätta in-vandrare och beakta kulturell mångfald. 

Ytterligare information:
Bekanta dig med projektets slutrapport