Hoppa till innehåll

Handlednings- och rådgivningstjänster når inte alla som behöver hjälp

6.5.2020 10.00 | Publicerad på svenska 7.5.2020 kl. 18.37
Nyhet

Handlednings- och rådgivningstjänsterna med låg tröskel för invandrare är splittrade i Finland i fråga om tillgänglighet, serviceutbud och resurser. Det finns inte lika tillgång till tjänster på riksnivå för klienterna. Detta framgår av slutrapporten om utredningen Handlednings- och rådgivningstjänster med låg tröskel för invandrare som gjorts på uppdrag av arbets- och näringsministeriet. I rapporten finns även rekommendationer för utveckling av ett servicenätverk.

Enligt utredningen är tjänsterna innehållsmässigt inte enhetliga trots att det finns likheter i den praktiska verksamheten. Vid sidan om kommuner som ordnar tjänster producerar många organisationer handlednings- och rådgivningstjänster som är av stor betydelse för många invandrare. Utredningen konstaterar att informations-, rådgivnings- och handledningstjänster har inte granskats och utvecklats tillräckligt som en helhet i kommunerna varför växelverkan mellan de olika tjänsterna är bristfällig. Detta försvårar till exempel det att existerande handlednings- och rådgivningstjänster med låg tröskel för invandrare kan användas systematiskt för att hänvisa klienter till arbetslivet eller utbildning.

Råd och handledning ska erbjudas vem som helst som flyttat till Finland

I utredningen föreslås att alla de handlednings- och rådgivningstjänster som riktar sig till personer som flyttat till Finland och som kommunerna ordnar ska ha gemensamma kännetecken. Det centrala är att vem som helst som flyttat till Finland lätt får korrekt och aktuell information samt råd och handledning om vilken fråga som helst som gäller hens vardag och livssituation. Handledning och rådgivning ska tillhandahållas alla som flyttat in till landet, oberoende av vistelsetid eller orsaken till inresan, med låg tröskel utan kundrelation eller remiss.

Rådgivningsverksamheten med låg tröskel ska utvecklas som en del av den handledning och rådgivning som tillhandahålls alla kommuninvånare. Dessutom ska särskilda behov beaktas till exempel i fråga om servicespråk och det kunnande som krävs av rådgivare. I servicen ska ingå avtalade vägar till andra tjänster som klienten eventuellt behöver.

Nationell distansrådgivning ska komplettera handlednings- och rådgivningstjänsterna

Enligt utredningen ska de kommuner som har störst invandrarantal ordna handlednings- och rådgivningstjänster med låg tröskel. Genom kommunsamarbete utvidgas tjänsterna också till mindre kommuner. Nationell distansrådgivning ska komplettera tjänsteutbudet.

I slutrapporten Handlednings- och rådgivningstjänster med låg tröskel för invandrare, som ingår i serien arbets- och näringsministeriets publikationer, beskrivs vilka tjänster handlednings- och rådgivningstjänsterna med låg tröskel för invandrare erbjuder i nuläget och vilka olika aktörer som deltar i handlednings- och rådgivningsarbetet. I utredningen presenteras kritiska framgångsfaktorer och utvecklingsbehov för tjänsterna. I slutet av rapporten föreslås minimivillkor för handlednings- och rådgivningsverksamheten för invandrare och andra rekommendationer för den fortsatta utvecklingen av servicenätverket.

Utredningen har gjorts av Owal Group Oy på uppdrag av arbets- och näringsministeriet.

Arbets- och näringsministeriet utlyser understöd för handlednings- och rådgivningstjänster under maj. Följ webbplatserna tem.fi och integration.fi för mer information.

Ytterligare upplysningar:

Arbets- och näringsministeriets publikationer 2020:27 Handlednings- och rådgivningstjänster med låg tröskel för invandrare. Slutrapport om utredningen (på finska) 

Susanna Piepponen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 02950 47990
Risto Karinen, direktör, Owal Group Oy, tfn 050 535 1820