Hoppa till innehåll

Regeringen kommenterar Europeiska kommissionens förslag till reform av asylsystemet

13.11.2020 14.08 | Publicerad på svenska 19.11.2020 kl. 11.13
Nyhet

Statsrådet framförde torsdagen den 12 november 2020 sin ståndpunkt om Europeiska kommissionens meddelande i september om reformen av migrations- och asylpolitiken. Kommissionens meddelande innehåller fem lagstiftningsförslag som syftar till att skapa ett enhetligt asylsystem i Europeiska unionen. I Finlands regerings ställningstagande är utgångspunkten att trygga tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna och i synnerhet rättigheterna för barn och andra utsatta personer.

För att stärka kontrollen av de yttre gränserna har kommissionen föreslagit ett screeningförfarande för personer som anlänt till Schengenområdet. Efter att identiteten utretts och personen registrerats vid screening säkerställs det att personen inte utgör ett hot mot den inre säkerheten. Efter screeningförfarandet fortsätter asylprocessen för asylsökandena. Statsrådet stöder strävan efter ett enhetligt screeningförfarande under förutsättning att processerna säkerställer de grundläggande fri- och rättigheterna för dem som kommit till landet och att integritetsskyddet bevaras.

Kommissionen har också som mål att påskynda behandlingen av asylansökningar. I kommissionens förslag behandlas en del av asylansökningarna snabbare redan vid gränsen. Asylansökan ska behandlas i gränsförfarande om den asylsökande kommer från ett ursprungsland vars medborgare har en låg chans att få ett positivt asylbeslut. Enligt statsrådet kräver de rättsliga förutsättningarna för gränsförfarandet ytterligare utredning och den individuella behandlingen av varje asylansökan ska tryggas.

När det gäller hanteringen av migrationen föreslår kommissionen en solidaritetsmekanism för att jämna ut ansvaret för asylsökande. Enligt förslaget ska en stat även i fortsättningen ansvara för behandlingen av asylansökan. Dessutom skapas ett solidaritetssystem där ansvaret jämnas ut i situationer med migrationstryck även för andra stater än stater vid de yttre gränserna. Kommissionen föreslår också en krismekanism som vid behov påskyndar solidaritetsåtgärderna. Statsrådet anser det vara viktigt att skapa ett solidariskt system som är förpliktande för alla medlemsstater. Enligt statsrådet ska medlemsstaterna på förhand kunna fastställa vilka solidaritetsåtgärder de är beredda att förbinda sig till. 

Kommissionen föreslår också att Eurodacsystemet utvecklas. I fortsättningen stöder systemet EU:s gemensamma migrations- och asylpolitik genom att ge en heltäckande lägesbild av migrationen. Statsrådet anser att det är viktigt att datasystemet utvecklas.

Ytterligare information:

Information om statsrådets ståndpunkt i fråga om Europeiska kommissionens meddelande om mi-grations- och asylpolitiken i inrikesministeriets pressmeddelande 12.11.2020