Arbets- och näringsbyråerna ska kunna tillgodose individuella kundbehov oberoende av vistelsetiden i landet

15.6.2020 9.00 | Publicerad på svenska 18.6.2020 kl. 13.13
Nyhet

En fungerande kundprocess vid arbets- och näringsbyrån och den sakkunnigas kompetens är avgörande för att handledningen och rådgivningen till invandrarkunder ska lyckas. I fortsättningen behöver tjänsterna och processerna vid arbets- och näringsbyråerna förbättras, men det behövs också mer resurser för arbetet med kunderna. För att det ska uppstå ändamålsenliga servicestigar bör incitamenten och förmånerna vara sådana att de stöder kunden på vägen mot arbetslivet. Uppgifterna framgår av rapporten Handledning och tjänster för integrationsklienter vid arbets- och näringsbyrån som publicerades i dag den 15 juni 2020.

Enligt utredningen bör arbets- och näringstjänsterna och kommunerna genom samarbete och med beaktande av varandras tjänster utveckla servicestigar och tjänster som leder till arbetslivet. Även efter etableringsfasen bör man kunna tillgodose individuella behov. När man utvecklar servicesystemet måste man granska arbetsgivarnas incitament att rekrytera, handleda och erbjuda utbildning.

Samarbetet mellan aktörerna i inledningsskedet av kundprocessen, i synnerhet mellan kommunerna och arbets- och näringsbyråerna, är särskilt viktigt till exempel i form av samlade handlednings- och rådgivningstjänster. Kunden äger sin process, men en myndighet ska ha ett övergripande ägarskap i styrprocessen. Enligt utredningen behöver särskilt möjligheterna att integrera frivilliga studier i servicestigarna för integrationsklienterna utvecklas.

I utredningen granskas hur arbets- och näringsbyråerna organiserar sin verksamhet, hur de utarbetar preliminära kartläggningar och integrationsplaner, hur de uppdaterar och följer upp, deras handledning och dess kriterier. Dessutom granskas arbets- och näringsbyråns tjänster, samarbetet med olika aktörer och informationsutbytet mellan olika aktörer.

Utredningen baserar sig på en elektronisk enkät som skickats till personalen på arbets- och näringsbyråerna och på intervjuer.

Utredningen har gjorts av Owal Group Oy på uppdrag av arbets- och näringsministeriet.

Utredningen behandlas vid ett webbinarium som kompetenscentret för integration av invandrare ordnar i augusti. Följ evenemangskalendern på integration.fi.

Ytterligare information:

Arbets- och näringsministeriets publikationer 2020:31 Handledning och tjänster för integrationsklienter vid arbets- och näringsbyrån

Susanna Piepponen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7990

Risto Karinen, direktör, Owal Group Oy, tfn 050 535 1820

Bekanta dig också med rapporten Handledning och tjänster i kommunerna för invandrarkunder utanför arbetskraften som publicerades den 15 juni 2020.