Personer som får internationellt skydd är berättigade till kommunal service

Personer som får internationellt skydd och som flyttar in i en kommun är kommuninvånare, och därför har de rätt att utnyttja kommunal basservice. I synnerhet i början då dessa personer nyligen flyttat in i kommunen bör de även erbjudas tjänster som främjar integration och sysselsättning.

Kommunernas möjligheter att erbjuda tjänster för personer som får internationellt skydd samt för övriga integrationsdeltagare varierar. I de stora städerna kan det finnas en lång tradition av att ta emot flyktingar och tjänsterna för invandrare är etablerade. Små kommuner eller kommuner som tar emot sina första flyktingar kan samarbeta med andra kommuner. Att på förhand kartlägga aktörer inom mottagande och integrationsarbete på kommunens område stöder ordnandet av integrationstjänster.

Kommunen ska erbjuda följande tjänster till personer som får internationellt skydd:

  • ordnande av boende
  • småbarnsfostran samt förskole- och grundundervisning
  • social- och hälsovårdstjänster
  • tolkning
  • inledande kartläggning och integrationsplan
  • integrationsutbildning

Personer med flytkingbakgrund kan även behöva till exempel specialtjänster inom hälsovården.

Staten ersätter de kostnader som ordnandet av tjänster orsakar kommunen

Enligt integrationslagen har kommunerna rätt till ersättningar för att de ordnar integrationstjänster. Ersättningarna delas in i kalkylerade ersättningar samt ersättningar som betalas ut på basis av verkliga kostnader. Förutsättningen för ersättningarna som betalas ut av staten är att kommunen har ett integrationsprogram som utarbetats i enlighet med integrationslagen samt ett avtal med NTM-centralen om anvisande till kommunen och integrationsfrämjande.

Mer information:

Komma igång med integrationen
Ersättningar till kommunerna