Integrationsprogrammet styr integrationen i kommunen

Lagen om främjande av integration förpliktar kommunen att utarbeta ett integrationsprogram som behandlar integration och sektorsövergripande samarbete. I integrationsprogrammet fastställs kommunens mål beträffande integration och invandrare. Samtidigt främjar det viktiga teman som lyfts fram till exempel i kommunstrategin och statens integrationsprogram på kommunal nivå.

Det är även viktigt att inkludera kommunens mål och samarbetsformer gällande mottagande av flyktingar i kommunens integrationsprogram. Ett giltigt integrationsprogram krävs även för att ersättningarna för kostnaderna för mottagande av flyktingar ska betalas till kommunerna.

Det är viktigt att verkställa verksamhetssätten som fastställts i integrationsprogrammet i praktiken; programmet ska verkligen styra kommunens verksamhet mot det mål som fastställs i planen. Dessutom lönar det sig att uppmärksamma att övriga strategiers riktlinjer som allmänt gäller kommunens invånare även gäller kommunens invånare med invandrarbakgrund.

Att utarbeta ett framgångsrikt integrationsprogram för kommunen

  1. Samla de teman som ska uppmärksammas i integrationsprogrammet från kommunstrategin, kommunens övriga program eller statens integrationsprogram.
  2. Behandla temana i kommunens olika ledande organ.
  3. Samla de aktörer som man vill ta med i arbetet med integrationsprogrammet (t. ex. samkommunen, FPA, skattebyrån, organisationer, företagare o.s.v.).
  4. Bearbeta innehållen och planera uppföljningen av målsättningarna i arbetsgrupper som utsetts på basis av temana.
  5. Samla integrationsprogrammet i ett dokument i läsbart format på basis av arbetsgruppernas arbete.
  6. Granska med högst fyra års mellanrum.

Mer information:

Kommunens program för integrationsfrämjande