Andra aktörer

Frivilligorganisationer ordnar integrationsfrämjande verksamhet och tillhandahåller olika integrationsfrämjande tjänster, utvecklar arbetet med invandrarfrågor samt utbildar och sysselsätter invandrare. Även religiösa samfund kan vara centrala aktörer i integrationsfrämjandet.  I Finland har också invandrarnas egna organisationer och föreningar en mångsidig verksamhet.

Landskapsförbunden deltar inom sina verksamhetsområden i strategiarbetet för invandrarfrågor. Via dem finansieras också den regionala utvecklingsverksamheten.

Arbetsgivarna och fackföreningarna har en viktig roll som främjare av mångfalden i arbetslivet och integrationen.

Högskolorna samt utbildnings- och utvecklingsorganisationerna bedriver forskning och ordnar utbildning såväl för invandrare som för personal som möter invandrare i sitt arbete.