Ändringssökande

I lagen om främjande av integration gäller ändringssökandet beslut som gäller en enskild invandrare och exempelvis beslut om statliga ersättningar till kommunerna.

Enligt lagen om främjande av integration får ändring i beslut enligt denna lag sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen enligt vad som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen, om inte något annat föreskrivs i lagen om främjande av integration (82 §).

I lagen om främjande av integration (kapitel 7) stadgas separat om sökande av ändring i ett tingsrättsbeslut som gäller förordnande av företrädare för barn utan vårdnadshavare och befriande av företrädare från uppdraget.

Bestämmelser om sökande av ändring i arbets- och näringsbyråns beslut enligt lagen om offentlig arbetskraftsservice finns i lagen om offentlig arbetskraftsservice (kapitel 14).

Bestämmelser om sökande av ändring i beslut om arbetsmarknadsstöd i form av integrationsstöd finns i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (kapitel 12).

Bestämmelser om sökande av ändring i beslut om utkomststöd finns i socialvårdslagen (kapitel 7).

Läs mer:

Förvaltningsprocesslag (finlex.fi)

Lag om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (finlex.fi)

Lag om utkomstskydd för arbetslösa (finlex.fi)

Socialvårdslag (finlex.fi)