Ansökan om asyl

Migrationsverket undersöker om den asylsökande kan ges internationellt skydd eller beviljas uppehållstillstånd på annan grund. Beslutet baserar sig på asylsamtalet som Migrationsverket genomför.

En person kan beviljas asyl i Finland om personen betraktas bli förföljd eller känner välgrundad fruktan för förföljelse i sitt hemland eller sitt permanenta bosättningsland på grund av

  • sitt ursprung
  • sin religion
  • sin nationalitet
  • tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller
  • sin politiska uppfattning.

Dessutom förutsätts att personen på grund av detta inte kan använda sig av det aktuella landets skydd.

Asylsökernä, ätill och med minderåriga flyktingar som anlänt i Finland utan vårdnadshavare, gå igenom samma typ av process.

Mer information:

Asyl i Finland (migri.fi)