Arbets- och näringsbyråns tjänster

Tjänsterna som arbets- och näringsbyrån tillhandahåller är en viktig del av integrationen. I enlighet med lagen om främjande av integration tillhandahåller arbets- och näringsbyrån särskilda tjänster och åtgärder riktade till invandrare. Dessa är den inledande kartläggningen, integrationsplanen som utarbetas tillsammans med invandraren samt integrationsutbildningen.

Utöver tjänsterna riktade specifikt till invandrare är även de arbetskrafts- och företagstjänster som ingår i alla arbets- och näringsbyråers tjänsteutbud tillgängliga för invandrare. Invandrarnas servicebehov definierar tjänsten som tillhandahålls. Den offentliga arbetskrafts- och företagsservice som tillhandahålls begränsas inte bara av klientens servicebehov, utan också av de anslag som finns att tillgå och av arbets- och näringsbyråns arbetskraftspolitiska övervägande.

De arbetskrafts- och företagstjänster som arbets- och näringsbyrån tillhandahåller är bl.a. arbetsförmedling, informations- och rådgivningstjänster, yrkes- och karriärvägledning, arbetskraftsutbildning, lönestöd samt start- och utvecklingstjänster för företagsverksamhet. Invandrarens sysselsättning kan också stödas med hjälp av arbetspraktik, olika typer av arbetsträning och expertbedömningar. 

Arbets- och näringsbyråns service grundar sig på tre servicelinjer. Alla servicelinjer betjänar invandrarklienter. Valet av servicelinje baserar sig på klientens servicebehov.

Läs mer här:

Arbets- och näringsbyråns tjänster för enskilda kunder

Riktlinjerna för klientförhållanden inom arbets- och näringsbyråns tjänster (på finska)