Arbets- och näringsbyråns uppgifter

Arbets- och näringsbyrån svarar för att arbetskraftstjänster och andra åtgärder som främjar och stöder invandrares sysselsättning och integration ordnas. Arbets- och näringsbyrån ska också se till att dess tjänster lämpar sig även för invandrare (lag om främjande av integration 40 §).

När det gäller klienter som har registrerat sig som arbetssökande ansvarar arbets- och näringsbyrån för att

 • genomföra inledande kartläggningar
 • utarbeta integrationsplaner
 • styra invandraren vidare till integrationsutbildning.

Utöver de särskilda integrationsfrämjande åtgärderna kan invandrarna utnyttja alla av arbets- och näringsbyråns tjänster avsedda för personkunder.

Arbets- och näringsbyrån tillhandahåller följande tjänster:

 1. Arbetsförmedling
 2. Informations- och rådgivningstjänster
 3. Expertbedömningar
 • kartläggning av kompetens och yrkeskunnighet
 • bedömning av arbetsförmågan
 • bedömning av företagarberedskap och förutsättningar för företagsverksamhet
 • inledande kartläggning för invandrare
 • övriga expertbedömningar

 4. Yrkes- och karriärvägledning

 5. Träning

 • jobbsökarträning
 • karriärträning
 • arbetsträning

 6. Prövning

 • utbildningsprövning
 • arbetsprövning

 7. Arbetskraftsutbildning

 • yrkesinriktad arbetskraftsutbildning
 • integrationsutbildning

8. Arbetssökandens frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsförmån

9. Lönestöd

10. Start- och utvecklingstjänster för företagsverksamhet

 • startpeng
 • utvecklingstjänster för företagsverksamhet.

Arbets- och näringsbyråns servicemodell

Arbets- och näringsbyråns servicemodell grundar sig på tre servicelinjer: arbetsförmedlings- och företagstjänster, tjänster för kompetensutveckling samt tjänster för stöd för sysselsättning. Invandrarklienter betjänas inom alla servicelinjerna. Valet av servicelinje baserar sig på klientens servicebehov.

Arbets- och näringsbyrån har följande servicelinjer:

 • Arbetsförmedlings- och företagstjänster: Det främsta alternativet för sysselsättning på den öppna arbetsmarknaden.
 • Kompetensutvecklingstjänster: En arbetstagare behöver förbättra sin yrkeskunnighet/yrkeskompetens, planerar byte av yrke eller bransch eller behöver stöd för att utreda mål och alternativ.
 • Tjänster för stöd för sysselsättning: Man bedömer att det krävs en grundlig utredning av hinder för sysselsättning och en förbättring av de allmänna arbetsmarknadsfärdigheterna för att en arbetssökande ska hitta sysselsättning.

Styrandet av en invandrarklient till en servicelinje som motsvarar invandrarens behov har behandlats i klientriktlinjerna för arbets- och näringsbyråns tjänster.

Läs mer:

Arbets- och näringsbyråns tjänster för personkunder (te-palvelut.fi)

Inledande kartläggning

Integrationsplan

Integrationsutbildning

Klientriktlinjerna för arbets- och näringsbyråns tjänster (på finska)