Statsunderstöd för integrationsfrämjande arbete kan sökas fram till den 10 november 2017

9.10.2017 12.07
Nyhet

Arbets- och näringsministeriet delar ut organisationsfinansiering, som är statsunderstöd i form av specialunderstöd, med syftet att i hela landet effektivisera det integrationsfrämjande arbete som tredje sektorn utför. Målgruppen för det integrationsfrämjande statsunderstödet år 2018 är barn, unga och unga vuxna som har kommit till Finland som minderåriga utan vårdnadshavare och som har fått uppehållstillstånd.

Utlysningen gäller projekt där man stöder verksamhet med vars hjälp man skapar sociala broar till det finländska samhället och dess sociala nätverk för barn och unga som har kommit till landet utan vårdnadshavare och beviljats uppehållstillstånd. Personliga sociala kontakter är ett stöd i övergången till ett självständigt liv samt till utbildning och arbetsliv. 

Understöd för integrationsfrämjande arbete som utförs av organisationer 2018 kan sökas fr.o.m. 9.10.2017 till och med 10.11.2017. Statsunderstöd söks och beviljas i regel för högst ett år åt gången. För 2018 utlyses organisationsfinansiering till ett sammanlagt belopp av högst 600 000 €.

Ansökningsanvisningar

Ansökan om statsunderstöd görs på en ansökningsblankett som kompletteras med nödvändiga bilagor. Ansökningarna ska lämnas elektroniskt eller som pappersversion till arbets- och näringsministeriets registratorskontor senast den 10 november 2017 kl. 16.00.

Närmare information om ansökningsförfarandet samt ansökningsanvisningarna och ansökningsblanketterna finns på webbplatsen: kotouttaminen.fi/sv/organisationsstod.

Ytterligare information:

Specialsakkunnig Varpu Taarna, varpu.taarna(at)tem.fi
Specialsakkunnig Anne Alitolppa-Niitamo, anne.alitolppa-niitamo(at)tem.fi

Ajankohtaista