Specialunderstöd för kompetenscenterverksamhet för invandrare kan sökas

29.10.2018 9.11
Nyhet

Arbets- och näringsministeriet (ANM) delar ut 2,5 miljoner euro för kompetenscenterverksamhet för invandrare som specialunderstöd i form av statsunderstöd. Syftet är att påskynda invandrarnas väg till utbildning och sysselsättning samt att undanröja problemen i samband med tillgången på kompetens arbetskraft. Detta sker med tvärsektoriellt samarbete och med stödåtgärder. Understöd kan beviljas kommuner där andelen invånare som har ett främmande språk som modersmål är minst 15 000. Understöd kan sökas under tiden 29.10–3.12.2018.

Syftet med understödet är att stödja kompetenscenterverksamhet som redan har startats eller avses blir utvidgat eller startandet av motsvarande ny verksamhet. Med understödet kan även stödas utveckling av en verksamhetsmodell. Understödet kan användas under året 2019.

I den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2018 ingår ett tillägg av engångsnatur på 2,5 miljoner euro för ändamålet. Samtidigt kan under undervisnings- och kulturministeriets huvudtitel (UKM) sökas understöd för kompetenscenterverksamhet motsvarande ett belopp av 2,5 miljoner euro. Ytterligare information om ansökan om specialunderstöd från undervisnings- och kulturministeriet har publicerats på ministeriets webbplats.

Ansökningstiden går ut 3.12.2018

Arbets- och näringsministeriet fattar beslut om finansieringen i samarbete med undervisnings- och kulturministeriet. Ansökan inleds måndagen den 29 oktober 2018 och avslutas måndagen den 3 december 2018.

Finansiering söks genom att fylla i ansökningsblanketten samt de bilagor som krävs. Ansökningarna ska lämnas in senast 3.12.2018 kl. 16.15 hos arbets- och näringsministeriets registratorskontor antingen elektroniskt eller i pappersform. Beslut om finansiering delges så snart som möjligt efter att ansökningstiden gått ut.

Anvisning och blanketter:

Anvisning för kompetenscenterverksamhet 2018

Villkor och begränsningar som gäller specialunderstöd

Ansökningsblankett för kompetenscenterverksamhet 2018

Bilaga till ansökningsblanketten för kompetenscenterverksamhet 2018

Ytterligare information:

Varpu Taarna, sakkunnig, ANM, fornamn.efternamn@tem.fi, tfn 046 922 6247

Ansökan om specialunderstöd från undervisnings- och kulturministeriet