Tilläggsstöd till kommuner som tar emot flyktingar kan sökas fr.o.m. 1.1.2018

23.11.2017 12.42
Nyhet

Kommuner som tar emot flyktingar kan ansöka om tilläggsstöd för mottagandet fr.o.m. den 1 januari 2018. Kommunerna kan ansöka om bonuspeng för nya beslut om kommunplatser eller beslut om att utöka antalet kommunplatser, tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen för flyktingar som kommunerna har tagit emot under 2017 samt tilläggsstöd för mottagande av akuta fall. Tilläggsstöden betalas till kommunerna från Sylvia-projektets finansiering. Sylvia-projektet finansieras av asyl-, migrations- och integrationsfonden och administreras av arbets- och näringsministeriet.

Bonuspeng kan sökas av kommuner som fattat ett nytt beslut om kommunplatser eller utökat antalet kommunplatser

Kommunerna kan ansöka om bonuspeng hos NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter under tiden 1.1–30.4.2018. Bonuspengen är avsedd för förberedelser för mottagande av personer som får internationellt skydd och utvecklande av integrationen i kommunerna.

Kommuner som under tiden 1.1.2017–28.2.2018 har fattat ett beslut om kommunplatser kan ansöka om bonuspeng från Sylvia-projektet enligt följande:

  • ett nytt beslut om minst 20 kommunplatser eller en utökning av antalet kommunplatser med 20 platser: bonuspeng 20 000 €
  • ett nytt beslut om minst 150 kommunplatser eller en utökning av antalet kommunplatser till 150 platser: bonuspeng 100 000 €
  • ett nytt beslut om minst 200 kommunplatser eller en utökning av antalet kommunplatser till 200 platser: bonuspeng 175 000 €

Kommuner som beviljas bonuspeng ska tillhandahålla det antal kommunplatser som anges i kommunens beslut så att personer som får internationellt skydd kan flytta till kommunen. Dessutom ska kommunen förbereda sig på att ordna sådana tjänster som hör samman med mottagandet. Bonuspeng kan beviljas en kommun endast en gång utifrån ett och samma beslut om kommunplatser. Kriterierna för beviljande av bonuspeng samt ansökningsanvisningar anges närmare i anvisningen om bonuspeng (Sylvia/Bonus/Anvisning21.11.17)

Tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen kan sökas för flyktingar som har anlänt till kommunen under 2017

Kommuner som har tagit emot personer som får internationellt skydd kan ansöka om tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen hos NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter under tiden 1.1–28.2.2018. Ersättning kan sökas för personer som får internationellt skydd och som har kommit till kommunen under 2017:

  • kvotflyktingar
  • personer som i ett asylförfarande har fått uppehållstillstånd på grund av internationellt skydd.

Tilläggsdelen till den kalkylerade ersättningen är 233 euro för personer som är sju år eller äldre och 684,50 euro för personer som är yngre än sju år. Den kommun som ansöker om tilläggsdelen ska vara den första kommun som personen faktiskt flyttar till. Mer information finns i anvisningen om tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen (Sylvia/Tilläggsdel/Anvisning21.11.17).

Tilläggsstöd till kommuner som förberett sig på att ta emot akuta fall

Även stödet till kommuner som tar emot kvotflyktingar i behov av brådskande vidarebosättning, dvs. så kallade akuta fall, fortsätter. Kommuner som på förhand skriftligen med NTM-centralen i den egna regionen har avtalat om att ta emot minst fem akuta fall under 2018 kan ansöka om tilläggsstöd från arbets- och näringsministeriets Sylvia-projekt, när personerna har anlänt till kommunen.

Tilläggsstödet är 1 000 euro/person som tagits emot som akut fall. Tilläggsstödet ska sökas senast den 3 december 2018. Närmare anvisningar finns i ansökningsanvisningen Sylvia/Akutafall/21.11.17.

Tilläggsstöd som finansieras av Sylvia-projektet söks i enlighet med de anvisningar som getts om dem. Anvisningar och uppdaterad information om ansökan finns på webbplatsen integration.fi på adressen kotouttaminen.fi/sv/sylvia-projektet.

Ansökningsanvisningar:

Bonuspeng: Sylvia/Bonus/Anvisning21.11.17

Tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen: Sylvia/Tilläggsdel/21.11.17

Tilläggsstöd för mottagande av akuta fall: Sylvia/Akutafall/21.11.17

Ytterligare upplysningar:

Katja Vänskä-Rajala, projektchef, arbets- och näringsministeriet, fornamn.efternamn@tem.fi, tfn 0295 060 040

Hanna-Maria Hyttinen, projektkoordinator, arbets- och näringsministeriet, fornamn.efternamn@tem.fi, tfn 0295 047 203

http://kotouttaminen.fi/sv/sylvia-projektet