Kommuner som tar emot flyktingar kan söka tilläggsstöd för utveckling av mottagandet från och med 1.1.2019

15.11.2018 8.43
Nyhet

De kommuner som tar emot flyktingar har möjlighet att från och med den 1 januari 2019 ansöka om tilläggsstöd från arbets- och näringsministeriets Sylvia-projekt för utveckling av mottagandet av flyktingar. Kommunerna kan under perioden 1.1–31.3.2019 hos NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter (UF-centret) ansöka om en tilläggsdel till den kalkylerade ersättning som betalas för mottagande av flyktingar som anlänt till kommunen 2018 samt om bonuspeng för nya beslut om kommunplatser eller beslut om utökning av kommunplatserna. Kommunerna kan dessutom direkt från Sylvia-projektet ansöka om tilläggsstöd för mottagande av akuta fall.

Tilläggsstöden betalas till kommunerna från Sylvia-projektets finansiering. Sylvia-projektet finansieras av asyl-, migrations- och integrationsfonden och administreras av arbets- och näringsministeriet. Projektverksamheten fortsätter till mars 2021, och samma slags tilläggsstöd kan sökas av kommuner också år 2020. 

Tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen kan sökas för flyktingar som flyttat till kommunen 2018

Kommunerna kan under tiden 1.1-31.3.2019 ansöka om tilläggsdel till den kalkylerade ersättning som betalas för personer som får internationellt skydd och som anlänt till kommunen år 2018. Ansökan om tilläggsdelen sänds till UF-centret. 

Tilläggsdelen till den kalkylerade ersättningen är

  • 1 197,88 euro för personer  under 7 år och
  • 402,50 euro för personer som har fyllt 7 år. 

Ersättningen betalas till kommunen som en engångsersättning oberoende av hur många dagar/månader personen har bott i kommunen. Den kommun som söker tilläggsdelen ska vara personens första faktiska hemkommun.

Ersättning kan sökas för följande personer som får internationellt skydd och som har flyttat till kommunen under 2018:

  • kvotflyktingar
  • personer som i ett asylförfarande har fått uppehållstillstånd på grund av internationellt skydd (grund för uppehållstillstånd: 87 och 88 § i utlänningslagen).

Mer information om hur man ansöker finns i anvisningen om tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen (Sylvia/Tilläggsdel/Anvisning/2018) på Sylvia-projektets webbsidor.

Kommuner som fattat ett nytt beslut om kommunplatser eller beslut om utökning av antalet kommunplatser kan ansöka om bonuspeng

De kommuner som har fattat ett beslut om kommunplatser år 2018 kan söka bonuspeng hos utvecklings- och förvaltningscentret under perioden 1.1–31.3.2019, om de

  • för första gången eller efter ett uppehåll på fyra år ett fattat beslut om minst 20 kommunplatser eller utökning av antalet kommunplatser med 20 (bonuspeng 20 000 €),
  • för första gången eller efter ett uppehåll på fyra år fattat ett beslut om minst 150 kommunplatser eller utökat antalet kommunplatser till 150 (bonuspeng 100 000 €).

Kommuner som söker bonuspeng ska tillhandahålla det antal kommunplatser som anges i kommunens beslut så att flyktingar kan flytta till kommunen. Dessutom ska kommunen förbereda sig på att ordna sådana tjänster som hör samman med mottagandet. Bonuspengen är avsedd för förberedelser inför mottagande av personer som får internationellt skydd och utvecklande av integrationen i kommunerna. 

Mer information om hur man ansöker om bonuspeng finns i anvisningen (Sylvia/Bonuspeng/Anvisning/2018).

Också kommuner som i förväg förberett sig på mottagande av akuta fall kan ansöka om tilläggsstöd

De kommuner som i förväg förberett sig på att ta emot akuta fall kan från arbets- och näringsministeriets Sylvia-projekt under perioden 1.1–2.12.2019 ansöka om tilläggsstöd för de akuta fall som anländer till kommunen 2019. Dessutom kan kommuner som mottagit akuta fall i december 2018 i enlighet med en på förhand ingången förbindelse ansöka om tilläggsstöd för mottagandet under ansökningsperioden för 2019. 

Tilläggsstödet kan beviljas kommuner som på förhand skriftligen har avtalat med NTM-centralen om beredskap att under 2019 ta emot minst fem personer som kommit till Finland som akuta fall.
Tilläggsstödet är 3 422,50 € för personer under 7 år och 1 150,00 € för personer som är 7 år eller äldre och som har anlänt till kommunen som akuta fall. Stödet söks efter det att de flyktingar som utgör akuta fall har flyttat till kommunen. 

Tilläggsstöd som finansieras av Sylvia-projektet söks i enlighet med de anvisningar som getts om dem. 

Ytterligare information

Anvisningar och ansökningsblanketter finns tillgängliga på webbplatsen integration.fi på Sylvia-projektets webbsidor:

Hanna-Maria Hyttinen, projektchef, ANM, hanna-maria.hyttinen(at)tem.fi, tfn 029 50 47203  
Maria Tiainen, projektkoordinator, ANM, maria.tiainen(at)tem.fi, tfn 029 50 47582 

Aktuell information om ansökan om tilläggsstöd och om Sylvia-projektet finns på integration.fi-webbplatsen.