FFC publicerade en jämförande undersökning om invandringspolitiken i Sverige, Danmark och Kanada

24.5.2019 10.16 | Publicerad på svenska 31.5.2019 kl. 15.27
Nyhet

Finlands Fackförbunds Centralorganisation (FFC) lät göra en jämförande undersökning om politik som gäller arbetsbaserad invandring och integration i Sverige, Danmark och Kanada. Enligt undersökningen kan invandring och integration genomföras på mycket olika sätt på det ideologiska och praktiska planet. FFC utredde även som en del av sin medlemsundersökning vilka erfarenheter medlemmar i de FFC-anslutna fackförbunden har av invandringen i det finländska arbetslivet.

I den jämförande undersökningen har man även funderat över vilka historiska utgångspunkter som ligger bakom ländernas delvis olika förhållningssätt när det gäller invandring och integration. Undersökningen redovisar också följderna av den politik som förts i de olika länderna. I till exempel Danmark har den skärpta invandringspolitiken enligt de danska arbetsgivarnas centralorganisation ökat arbetskraftsbristen i landet. Den skärpta integrationspolitiken i Danmark har enligt utredningen inte eliminerat de problem som hänför sig till integrationen.

Undersökningen presenterar även det svenska systemet med etableringsjobb. Enligt de experter som intervjuades för undersökningen förbättrar systemet integrationen och arbetsmarknadsintegrationen för svårsysselsatta invandrare. Systemet med etableringsjobb anses också vara en dellösning på arbetskraftsbristen.

Enligt politices doktor Rolle Alho som gjorde utredningen för FFC är det inte enbart fråga om politik utan även om att kanadensare betraktar landet som mångkulturellt och som ett mottagande samhälle. I Kanada är man av den uppfattningen att invandringen har fler fördelar än nackdelar, vilket har underlättat invandrarnas integration särskilt i storstäderna.

Det är vanligt att FFC:s medlemmar arbetar med personer med invandrarbakgrund

Att arbeta tillsammans med arbetstagare med utländsk bakgrund är mycket vanligt enligt FFC:s medlemsenkät. Av de som svarade på medlemsenkäten berättade 70 procent att de hade arbetat med invandrare. Att arbeta med invandrare var vanligare än genomsnittet inom offentlig sektor.

Medlemsenkäten riktades till medlemmar i de FFC-anslutna fackförbunden i åldern 20–40 år som ännu har lång tid kvar i arbetslivet. Deras inställning till arbetstagare med utländsk bakgrund och arbetsbaserad invandring var tämligen positiv. Kvinnor och de som hade erfarenhet av att arbeta med invandrare förhåller sig särskilt positiva till invandrare i det finländska arbetslivet.

Bristande språkkunskaper hos invandrarna upplevdes som det största problemet i arbetet med personer med utländsk bakgrund.

Läs mer:

FFC:s medlemsundersökning om invandrare i arbetslivet (på finska) 

Utredning om politiken för arbetsbaserad invandring och integration i Sverige, Danmark och Kanada (på finska)

FFC:s nyhet 23.5.2019 om den jämförande undersökningen