Asylsökande

Utgångspunkten när personer som fått internationellt skydd placeras i kommunerna är avtalet mellan staten och kommunen. Målsättningen har varit att NTM-centralen placerar asylsökande som fått uppehållstillstånd i kommunerna, på samma sätt som man gör med kvotflyktingar.

På så sätt har man velat säkerställa att personerna får en bostad och integrations- och basservice. Tyvärr har man inte fått de kommunplatser som har behövts, vilket har lett till att personer som har fått positiva tillståndsbeslut på eget initiativ har börjat flytta till den plats där de har fått bostad.
Migrationsverket, som ansvarar för styrningen av förläggningarna, har som målsättning att flytten till kommunen ska ske inom två månader från det att uppehållstillstånd har beviljats. Det är inte bra för någon att behöva vänta länge. Det orsakar frustration och sänker i värsta fall motivationen att integreras.

Plan om den framtida boendekommunen

Vanligtvis väntar asylsökande i flera månader på beslut på orten där förläggningen ligger. Ofta hinner de slå sig ner där. För många skulle den naturligaste platsen att bo på i Finland vara någonstans i området kring förläggningen. De som har väntat länge på uppehållstillstånd kan också ha ett nätverk av landsmän som bor i andra städer och därför kan de ha klara planer på var de vill bosätta sig.

En frivillig och självständig flytt från förläggningarna till en kommun har förändrat det ursprungliga mottagningssystemet, som bygger på ett avtal mellan staten och kommunen. Man kan ändå inte göra något för att förhindra en flytt, eftersom de som har fått uppehållstillstånd i likhet med landets övriga invånare själva får välja boningsort i Finland.

Mer information:

Närings-, trafik- och miljöcentralen (ely-keskus.fi)
Migrationsverket (migri.fi)
Mottagningsverksamhet (migri.fi)