Flytt till kommunen

När en person får uppehållstillstånd gör personalen på förläggningen en anmälan om denne till den regionala NTM-centralen. Efter att personen har fått uppehållstillstånd träffar förläggningens socialarbetare honom eller henne, kartlägger vilken kommun personen önskar flytta till och sköter om registrering bland annat hos magistraten och Fpa tillsammans med personen.

Socialarbetaren bedömer även personens förutsättningar för en frivillig flytt och fattar beslut om eventuellt flyttstöd. Minderåriga personers självständiga flytt stöds inte, utan det finns ett skilt förfarande för hur de placeras i kommunen.

Information till kommunen om den som flyttar

När man har kommit överens om en frivillig flytt tillsammans med en person kontaktar förläggningens socialarbetare NTM-centralen och kommunen. Det hålls ett möte med kommunen och NTM-centralen, där man kommer överens om hur och när flytten ordnas samt om hur de social- och hälsovårdstjänster som personen behöver ska fortsätta efter flytten till kommunen. På mötet kommer man också överens om att personens hälsouppgifter och annan väsentlig information ska överföras till kommunen.

Man avtalar flyttdag och genomför flytten när personen får tillgång till bostaden. En person som har fått uppehållstillstånd omfattas av mottagningstjänsterna tills han eller hon byter boendekommun, om inget annat avtalas med kommunen. Vid behov kommer man i överföringsskedet överens med förläggningen och kommunen om utbetalningen av utkomststöd efter flytten så att personens försörjning tryggas. Målsättningen är att myndigheterna ska få information om den nya kommuninvånaren och att man har avtalat med den kommunanställda om när personen blir kommunens klient.

Hjälp med att hitta bostad

Förläggningen hjälper vid behov sina boende med att söka efter en bostad och stöder flytten genom att bevilja en betalningsförbindelse för garantihyran. Stöd för frivillig flytt riktas i första hand till personer som själva är aktiva, myndiga och klarar av att bo självständigt. Förläggningen ska göra en anmälan om den frivilliga flytten till den kommun som personen flyttar till, och till regionens NTM-central. Målsättningen är att myndigheterna ska få information om den nya kommuninvånaren.

Den bostad förläggningen hjälper klienten flytta till ska ha en skälig hyra. En frivillig flytt stöds inte om hyresavtalet är tidsbegränsat eller ett andrahandskontrakt. Som hyresgaranti kan man bevilja en betalningsförbindelse motsvarande en–två månaders hyra åt hyresvärden. Hyresgarantin beviljas inte i pengar. Klientens utkomstförutsättningar granskas innan en eventuell hyresgaranti beviljas.

Självständig flytt

En klient som flyttar självständigt ordnar sitt boende själv. En självständig flytt sker i praktiken när klienten redan bor i enskild inkvartering, flyttar till vänner eller familj efter att ha fått uppehållstillstånd, eller om den bostad han eller hon hittat inte motsvarar de villkor förläggningen ställt. En klient som flyttat till en poste restante-adress utan hjälp eller vägledning från förläggningens personal anses till exempel ha flyttat självständigt.

Detsamma gäller asylsökande som får uppehållstillstånd och som flyttar självständigt till kommuner på grund av familj eller arbete. Det bör noteras att förläggningen ändå inte kan hålla kvar en klient på förläggningen om han eller hon vill flytta till en bostad som inte uppfyller ramvillkoren för en frivillig och stödd flytt.

NTM-centralen upprätthåller ett kommunanvisningsregister där information om vilken kommun personen har anvisats till förs in.

Mer information:

Ensamkommande minderåriga
Att flytta till en kommun (migri.fi)
Asyl och internationellt skydd (migri.fi)