Bakgrunden till integrationsarbetet

I kapitlet om bakgrunden till integrationsarbetet gås tyngdpunkterna för integrationspolitiken, lagstiftningen som styr främjandet av integrationen igenom, de centrala begreppen förknippade med integration samt beskrivs de integrationstjänster som erbjuds invandrareDessutom behandlas den finländska integrationspolitikens och -lagstiftningens historia samt de principer som styr integrationsarbetet.

Invandringen ökar och blir mångsidigare

Inflyttningen från utlandet till Finland har ökat avsevärt under 2000-talet, och den utländska befolkning som är bosatt i Finland har nästan fördubblats. År 2015 bodde cirka 230 000 utländska medborgare i Finland, vilket betyder att de i slutet av året utgjorde 4,2 procent av hela befolkningen.

Antalet utländska medborgare i Finland 1990–2015 (Källa: Statistikcentralen, Befolkning)

Inflyttningen från utlandet till Finland har ökat avsevärt under 2000-talet.

Även orsakerna till invandringen har blivit mångsidigare jämfört med på 1990-talet, när invandringen huvudsakligen grundade sig på humanitära skäl. Numera blir det allt vanligare att människor flyttar till Finland på grund av familjeband, arbete eller studier.

En ökad invandring förutsätter att invandrarbefolkningens behov beaktas vid ordnandet av all offentlig service. Dessutom behövs särskilda integrationsfrämjande åtgärder och tjänster.

Till följd av den ökade invandringen blir kulturell mångfald, flerspråkighet och många olika värderingar och seder i allt högre grad en del av det finländska samhället. Integration är en fortlöpande, dubbelriktad process, som förutsätter engagemang från såväl invandrarna själva som det mottagande samhället.

Läs mer:

Statistikcentralen: Befolkningsstatisktik

Migrationsverkets statistik