Barn och unga

Åtgärderna som främjar invandrarbarns och unga invandrares integrations består av olika behovsbaserade åtgärder och tjänster anpassade enligt barnens och de ungas livssituationer.

Integrationsstödande åtgärder riktade till barn och unga kan vara till exempel

  • stöd inom dagvården och skolan
  • tryggande av tillräckliga hälsotjänster med tanke på åldern och utvecklingsnivån
  • stöd för hobbyverksamhet
  • stöd för hela familjens situation
  • stärkande av sociala relationer och social delaktighet.

När det gäller invandrarbarn och unga invandrare är det viktigt att se till att de utvecklar färdigheterna i finska och svenska samt att trygga utbildningens kontinuitet så att vägen till fortsatta studier och arbetslivet är inom räckhåll för alla unga. Det är lättare att uppnå målet om stödåtgärderna inleds så tidigt som möjligt och särskild uppmärksamhet fästs vid en smidig övergång mellan olika studier och skapande av en trygg och uppmuntrande uppväxtmiljö.

Föräldrarna är sina barns primära fostrare. Med tanke på barnens integrering är det viktigt att stöda föräldrarnas integrering och föräldraskapets förutsättningar i Finland. Förutom familjen har personalen inom småbarnsfostran och undervisning en nyckelroll när det gäller att se till att barns och ungas uppväxtmiljö är så trygg som möjligt. Invandrarbarn och unga invandrare som lever i två kulturer kan stödas bäst om man upprätthåller ett gott samarbete med alla familjemedlemmar.

Dagvård och grundskola

Vid rådgivningen, inom småbarnsfostran samt förskole- och den grundläggande utbildningen kan man stöda språkutvecklingen av finska/svenska och det egna modersmålet hos barn med invandrarbakgrund samt skapa en grund för de basfärdigheter som behövs i skolan och arbetslivet. Dessa platser har stor betydelse för identifieringen av invandrarbarns och unga invandrares situation och behov. Via dagvården och grundskolan kan de som behöver stöd styras vidare och man kan dra nytta av den sektorsövergripande expertis som dessa aktörer har.

När man har att göra med barn och unga med invandrarbakgrund ska man se till att samarbetet med föräldrarna fungerar. Under möten och förhandlingar är det bra att vid behov anlita en tolk och på så sätt säkerställa att parterna förstår varandra.

Social- och hälsovård

En person som är stadigvarande bosatt i Finland har rätt till social- och hälsovård oberoende av nationalitet. I planeringen av tjänsterna ska man också beakta invandrarnas behov och bland annat särskilda verktyg för vägledning och rådgivning.

Exempelvis hälsovårdscentralens, mödrarådgivningens och det förebyggande barnskyddets tjänster är viktiga för att stöda familjernas integration. Även äldre invandrares specialbehov ska beaktas i planeringen av social- och hälsotjänster för äldre. Invandrarnas tillgång till handikapp- och mentalvårdstjänster enligt sina behov ska tryggas.

Ungdomsarbete, kultur och motion

Med hjälp av ungdomsarbete, kultur och motion kan man skapa gemensam verksamhet som möjliggör växelverkan emellan invandrare och finländare samt stärker invandrarnas delaktighet och aktiva medborgarskap.

I Finland deltar många aktörer inom tredje sektorn och församlingarna i att ordna verksamhet för unga vid sidan av det kommunala ungdomsarbetet. Även många invandrarorganisationer bedriver ett aktivt ungdomsarbete.

Via gemensamma samlingsplatser och aktiviteter kan man inte bara stärka ungas etablering och delaktighet i samhället, utan också främja kontakten mellan olika grupper och goda etniska relationer.

Främjande av integration med hjälp av konst och kultur främjar värnandet om invandrarnas identitet, språk och kultur. Detta kan också stödas genom att utveckla bibliotekstjänsterna, till exempel genom att ordna sagostunder för barn på olika språk.

Deltagande i motionsverksamhet kan för sin del förhindra att invandrarunga marginaliseras. Om motionstjänsterna utvecklas så att de når invandrargrupper i olika åldrar trots språkliga och kulturella skillnader blir tröskeln att delta i verksamheten lägre. Exempelvis kan särskilda simturer för invandrarkvinnor och -flickor göra det möjligt för dem att delta i en motionsaktivitet.

Läs mer:

Barn- och ungdomspolitiskt utvecklingsprogram 2012–2015