Besvärsförbud

Enligt lagen om främjande av integration får ändring i en integrationsplan inte sökas genom besvär (83 §).

Integrationsplanen kan karaktäriseras som en förvaltningsakt förknippad med åtgärder som främjar och stöder invandrarens integration. Utarbetandet av integrationsplanen som ett samarbete mellan invandraren och myndigheten ger inte i sig invandraren någon direkt rätt att vidta åtgärder eller rätt till ekonomiskt stöd eller bidrag. Ordnandet av åtgärder och tjänster är i sista hand beroende av de resurser och andra möjligheter som myndigheterna har till sitt förfogande. Därför är integrationsplanen inte i sig ett myndighetsbeslut som har någon direkt rättsverkan på invandrarens ställning.

I närings-, trafik- och miljöcentralens beslut om anvisande till en kommun får ändring inte sökas genom besvär.

Med stöd av 43 § anvisar närings-, trafik- och miljöcentralen en person som avses i 2 § 2 och 3 mom. till den kommun med vilken avtal om anvisande till en kommun och främjande av integration har ingåtts för sådana personer. På grund av ärendets natur kan möjligheten att söka ändring inte tillämpas på kommunanvisning.

Om en person som anvisats till en viss kommun inte vill flytta till kommunen i fråga, kan personen ordna sitt boende på annat sätt. Enligt grundlagen har utlänningar som lagligen vistas i landet rätt att röra sig fritt inom landet och att där välja bostadsort (9 § 1 mom.).