Betalning och ansökan av ersättningar

Bestämmelser om ersättningar som betalas till kommuner finns i lagen om främjande av integration (1386/2010) och i statsrådets förordning om ersättning av statens medel för kommunens kostnader för främjande av integration (571/2011).

För betalningen av ersättningar till kommunerna ansvarar NTM-centralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter, UF-centret. Enligt en ändring av integrationslagen som trädde i kraft den 1 maj 2016 betalas av ersättningarna den kalkylerade ersättningen automatiskt till kommunerna.

Ersättning för inledande kartläggning, tolkningskostnader, utkomststöd och specialkostnader måste kommunen söka hos UF-centret. De personer som i samband med kalkylerad ersättning genereras via utlänningsregistret gäller också för andra ersättningar. 

Automatisk utbetalning av kalkylerad ersättning

Den kalkylerade ersättningen enligt 45 § i integrationslagen betalas automatiskt till kommunen utan separat ansökan för nästan alla personer som omfattas av ersättningen. Det automatiska utbetalningssystemet kombinerar uppgiften om uppehållstillstånd i utlänningsregistret (UMA-registret) i fråga om de personer som omfattas av integrationslagen med uppgiften om hemkommun i befolkningsdatasystemet. Av dessa uppgifter genereras de kommunspecifika betalningsförslagen till UF-centret för genomförande av utbetalningen.

Den kalkylerade ersättningen betalas automatiskt till kommunen varje månad utan separat ansökan för personer som omfattas av 2 § i integrationslagen (2010/1386) och som har:

  • ersättningstid kvar
  • en hemkommun i befolkningsregistret

Ersättningen betalas som månadsersättning till den kommun där personen som omfattas av ersättningen bor den första dagen i månaden.

Den automatiska utbetalningen av kalkylerad ersättning började i april 2016 och utbetalningssystemet har etablerats från och med början av 2017. Systemet för automatisk utbetalning av kalkylerad ersättning utvecklades åren 2015–2016 inom ett separat projekt som har fått finansiering från Europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden.

Än så länge får kommunen också ett separat ersättningsbeslut om kalkylerad ersättning för en del av de personer som omfattas av ersättningen
Det automatiska utbetalningssystemet kan inte automatiskt få uppgiften om hemkommun via befolkningsdatasystemet när det gäller sådana personer som omfattas av ersättning, men vars personbeteckning inte finns i samband med uppgifterna om uppehållstillstånd i UMA-systemet. Migrationsverket lämnar också till UF-centret uppgifter om dessa personer som omfattas av ersättningar. UF-centret riktar betalningarna till rätt kommun manuellt och kommunen behöver inte göra en separat ansökan.

Utbetalningsbesluten för manuellt riktade ersättningar fördröjs och kommer inte samtidigt med ersättningsbeslutet för det betalningsförslag som genereras automatiskt.  Med ersättningsbeslutet får kommunen en personbilaga på papper om dessa personer. 

Personer som inte omfattas av det automatiska systemet

Av tekniska skäl står de som fått uppehållstillstånd på grundval av familjeåterförening och vars uppehållstillståndsbeslut fattats före den 1 januari 2016 såväl som de som fått uppehållstillstånd på grundval av att de är offer för människohandel utanför den automatiska betalningen. För de grupper som hör hit ska kommunen fortfarande ansöka om kalkylerad ersättning från UF-centret på pappersblanketter.

Ansökan om kalkylerad ersättning för tiden före införandet av systemet ska fortfarande göras

Om kommunen inte ännu ansökt om sina kalkylerade ersättningar för tiden före införandet av det automatiska utbetalningssystemet, den 1 april 2016, ska sådana ersättningar fortfarande sökas retroaktivt hos UF-centret. Enligt integrationslagen ska kommunen ansöka om ersättning inom två år från utgången av det kalenderår då den verksamhet som ansökan gäller har ägt rum.

Instruktioner:

Mer information:

Brev till kommunerna - Integrationslagen ändrades 2.5.2016

Lag om främjande av integration (finlex.fi)