Blanketter

En invandrares integrationsprocess är individuell, eftersom varje invandrares utgångsläge, färdigheter, kunskaper och mål är olika. Integration är också en process som sker i växelverkan med många olika aktörer, men där invandraren själv bär ett stort ansvar. Därför lönar det sig att planera invandrarens integrationsstig.

Som basis för planeringen behövs en inledande kartläggning eller intervju. Efter den inledande kartläggningen görs det vid behov upp en individuell integrationsplan och/eller familjens integrationsplan. En personlig integrationsplan utarbetas alltid för ensamkommande minderåriga.

På de här sidorna hittar du blanketter för olika ändamål som du kan utnyttja och redigera så att de lämpar sig för dina behov. En professionell person kan ändå vara flexibel och försöker inte klämma in kunden i en strikt blankett, utan är öppen och närvarande vid mötet, ställer frågor för att förstå och lyssnar.