Boendeenheter 

Att ordna vård, omsorg och uppfostran

Kommuner kan inrätta ett familjegrupphem eller en annan boendeenhet för barn och ungdomar. Om kommunen så önskar, kan kommunen också ingå ett avtal om upprätthållande av en boendeenhet med en privat tjänsteleverantör. En boendeenhet inrättas alltid utgående från ett avtal med närings-, trafik- och miljöcentralen. Avtalet baserar sig på antalet minderåriga asylsökande som kommit utan vårdnadshavare och det därigenom uppkommande behovet. 

En kommun inom vars område en boendeenhet inrättas ska också ha ett avtal med NTM-centralen om mottagande av personer som får internationellt skydd samt ett gällande program för integrationsfrämjande.  Avtalet möjliggör att statlig ersättning betalas till kommunen.

Om kommunen inte har ett avtal om mottagande av personer som får internationellt skydd eller ett program för integrationsfrämjande, avtalar kommunen om beredningen och tidtabellerna för dessa med NTM-centralen. Kommunen och NTM-centralen avtalar också om placering av barn och ungdomar i de inrättade enheterna, om ordnande av integrationsfrämjande tjänster samt om ersättning av kostnader som åtgärderna föranleder.

Bestämmelser om lokaler och uppväxtförhållanden i familjegrupphem eller andra boendeenheter, antalet barn och ungdomar som vårdas tillsammans och om personalen finns i 58–60 § i barnskyddslagen.

Mer information:

Barnskyddslagen (finlex.fi)