Bonuspeng stöder mottagandet av flyktingar och utvecklandet av integrationen i kommunerna

Med den bonuspeng som betalas från Sylvia-projektet strävar man efter att säkerställa tillräckligt många kommunplatser så att personer som får internationellt skydd på ett smidigt sätt kan flytta till kommunerna.

Kommuner som beviljats bonuspeng på grundval av ett beslut om kommunplatser kan använda bonuspengen för att ordna tjänster för personer som får internationellt skydd och utveckla integrationen i kommunen.

Kommunerna kan söka bonuspeng hos NTM-centralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter under perioden 1.1–31.3.2020

Kommuner som har fattat ett beslut om kommunplatser år 2019 kan söka bonuspeng hos utvecklings- och förvaltningscentret under perioden 1.1–31.3.2020, om de för första gången eller efter ett uppehåll på fyra år ett fattat beslut om minst 20 kommunplatser eller utökning av antalet kommunplatser med 20. Bonuspeng är 20 000 €.

Beviljande av bonuspeng förutsätter verkligt, aktuellt regionalt behov av kommunplatser. Bonuspeng beviljas inte om behovskriteriet för kommunplatser inte uppfylls.

Bonuspengen är avsedd för förberedelser inför mottagande av personer som får internationellt skydd och utvecklande av integrationen i kommunerna. Kommuner som söker bonuspeng ska tillhandahålla det antal kommunplatser som anges i kommunens beslut så att personer som får internationellt skydd kan flytta till kommunen. Dessutom ska kommunen förbereda sig på att ordna sådana tjänster som hör samman med mottagandet. Sylvia-projektet följer utplaceringen av dem som får internationellt skydd till de kommuner som beviljats bonuspeng som stöd för mottagandet. Bonuspeng kan beviljas en endast en gång utifrån ett och samma beslut om kommunplatser.

Bonuspengen söks hos NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter. Mer information om ansökan om bonuspeng finns i anvisningen.

Anvisning och ansökningsblankett:

Sylvia/Bonus/Anvisning/2019 

Sylvia/Bonus/Ansökningsblankett/2019

Mer information:

Beslut om tilläggstöd som år 2020 betalas till kommunerna för mottagande av flyktingar