Centralförvaltningen: Ministerier och ämbetsverk

Arbets- och näringsministeriet svarar för integrationen av invandrare och lagstiftningen i anslutning därtill samt för främjandet av invandrarnas sysselsättning. Dessutom styr ministeriet i integrationsärenden närings-, trafik- och miljöcentralernas (NTM-centralerna) verksamhet. Tillsammans med inrikesministeriet följer arbets- och näringsministeriet med hur arbetskraftsinvandringen och dess struktur utvecklas. 

Inrikesministeriet svarar för beredningen av migrationspolitiken samt för lagstiftningen om invandring och medborgarskap. Dessutom svarar inrikesministeriet för resultatstyrningen av Migrationsverket. Inrikesministeriet sköter likabehandlings- och diskrimineringsfrågor i förvaltningsövergripande samarbete med den övriga statsförvaltningen, lokala och regionala myndigheter, frivilligorganisationer, arbetslivsparter och speciellt organisationer och delegationer som företräder olika grupper.

Delegationen för etniska relationer, Etno, är ett bredbasigt rådgivande organ i frågor som gäller flyktingskap och migration samt rasism och etniska relationer.

Minoritetsombudsmannen har till uppgift att främja etniska minoriteters och utlänningars ställning, likabehandling och rättsskydd samt goda etniska relationer i Finland. Minoritetsombudsmannen är också den nationella rapportören om människohandel.

Migrationsverket beviljar första uppehållstillstånd, behandlar asylansökningar, styr verksamheten vid förläggningarna för asylsökande, beslutar om avvisning och utvisning, svarar för behandlingen av medborgarskapsansökningar och beviljandet av främlingspass.

Till undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområde hör utveckling av utbildningen för invandrare på olika utbildningsnivåer samt frågor som gäller kultur, idrott, ungdomsarbete och religion.

Utbildningsstyrelsen svarar för bl.a. utvecklingen av undervisning och utbildning, erkännandet av utlänningars examina samt för utvecklingen, genomförandet och övervakningen av de allmänna språkexamina.

Till social- och hälsovårdsministeriets ansvarsområde hör frågor som gäller i Finland bosatta invandrares grundtrygghet, välfärd och hälsa.

Utrikesministeriet svarar för visumpolitiken. Finlands beskickningar utomlands beviljar visum och tar emot medborgarskapsanmälningar och ansökningar om uppehållstillstånd.

Ytterligare information:

Integration (tem.fi)
Migrationen (valtioneuvosto.fi)
Invandrares välmående (stm.fi)
Migration (intermin.fi)