Dubbelriktad integration

Även om det är myndigheternas uppgift att ordna integrationsfrämjande tjänster, har invandraren alltid en aktiv roll i integrationen.

Integration är en dubbelriktad, ömsesidig förändringsprocess, där samhället förändras i takt med att befolkningen blir mångformigare och invandraren skaffar sig kunskaper och färdigheter som behövs i samhället och arbetslivet. I denna process har invandrarens motivation, engagemang och företagsamhet alltid stor betydelse.

Integrationsprocessen är förknippad med ömsesidiga rättigheter och skyldigheter. Samhället ska erbjuda invandraren tillräckliga möjligheter till integration och aktivt deltagande.

Det mottagande samhället har å sin sida rätt att förvänta sig att invandraren deltar aktivt i främjandet av sin egen situation och integration. Båda parterna ska för sin egen del se till att upprätthålla en ömsesidig, konstruktiv dialog.

Integrationen är till sin karaktär långvarig och fortlöpande. Integrationen kan stödjas och främjas med hjälp av åtgärder och tjänster, men integration sker alltid i växelverkan med det finländska samhället, i de viktigaste vardagliga situationerna och i närgemenskapen, såsom på daghemmen, i skolorna, under hobbyverksamhet och på arbetsplatserna.

Tanken om en dubbelriktad integration ingår också i de gemensamma grundprinciperna i Europeiska unionens (EU) integrationspolitik.

Läs mer här:

Gemensamma grundprinciper för Europeiska unionens integrationspolitik