Eftervård

En stor del av de minderåriga som kommer utan vårdnadshavare är 16 – 17 år när de kommer till Finland. De kan bo i familjegrupphem eller en enhet för stödboende tills de fyller 18 år. Uppdraget för barnets företrädare upphör också i och med att barnet blir myndigt.

Många ungdomar som kommit utan vårdnadshavare behöver stöd med att klara vardagens utmaningar även när de blivit myndiga. De kan också behöva stöd och vägledning till exempel med att hitta sin utbildningsväg eller att genomföra utbildningen. Därför är det viktigt att kommunerna tar hänsyn till att dessa ungdomar behöver stöd genom att ordna eftervård enligt integrationslagen för dem.

Kommunen kan ordna eftervård som kommunens egen verksamhet eller köpa tjänsten från externa tjänsteleverantörer. Staten ger kommunen ersättning för de verkliga och verifierade kostnaderna. Ersättning av kostnader ska dock först avtalas med NTM-centralen. Ersättningen kan enligt behov omfatta till exempel utkomststöd, stödjande av hobbyer och studier, socialhandledning och psykosocialt stöd. Stödet kan utgöras till exempel av regelbundna möten där frågor kring den unga personens utbildning, hobbyer, jobbsökning, egen hushållning och boende diskuteras och den unga personen ges stöd i dessa frågor. I ärenden som gäller yrkesval och karriärplanering är det bra att konsultera arbets- och näringstjänsterna eller Navigatorstjänsten.

En ung person kan omfattas av stödåtgärderna inom eftervården tills han eller hon fyller 21 år eller tills personens vårdnadshavare anländer till Finland.