Ersättning för kostnader för inresa i landet

Enligt lagen om främjande av integration ersätter migrationsverket kostnaderna för inresa i landet för en person som tagits till Finland inom en flyktingkvot och dennes familjemedlemmar (lag om främjande av integration 86 §, se utlänningslag 90 §).

Migrationsverket kan i enskilda fall besluta att på ansökan ersätta kostnaderna för inresa i landet för familjemedlemmarna till någon annan person än en person som kommit till Finland som kvotflykting. Så kan man göra om man anser att det vore oskäligt att inte ersätta kostnaderna med beaktande av en svår skada eller allvarig sjukdom hos den som får internationellt skydd eller hans eller hennes familjemedlem eller något annat därmed jämförbart exceptionellt vägande skäl.

Ett exceptionellt vägande skäl kan ha att göra med säkerställandet av ett barns intresse, exempelvis på grund av barnets handikapp. Som exceptionellt vägande skäl räknas dock inte enbart medellöshet som berör personen som får internationellt skydd eller dennes familjemedlemmar.

Migrationsverket ersätter kostnaderna endast på ansökan, d.v.s. ersättning betalas inte på myndigheternas initiativ.

Familjemedlem definieras i utlänningslagen (37 §). Kostnader för inresa i Finland ersätts endast för sådana familjemedlemmar till kvotflyktingar som har haft familjeband till den kvotflykting som fungerar som familjeåterförenare innan uppehållstillståndet beviljades och endast för sådana familjemedlemmar till personer som får internationellt skydd som har haft familjeband till den som får internationellt skydd i Finland innan personen kom till Finland. Med inresa avses den första resan till Finland efter att uppehållstillståndet beviljades.