Ersättningar

I det kapitel som gäller ersättningar presenteras de ersättningar som staten i enlighet med lagen om främjande av integration betalar för att täcka kostnader som orsakas av mottagande av personer som får internationellt skydd och ordnande av integrationsfrämjande åtgärder.

Allmänt om ersättningar

Staten ersätter enligt lagen om främjande av integration (6 kap.) kommunerna för kostnader som uppkommer till följd av integrationsfrämjande åtgärder.

Kostnader ersätts för personer som definieras i lagen om främjande av integration (2 §).

Kostnader som ersätts är 

  • kalkylmässig ersättning för ordnande av vägledning och rådgivning av flyktingar samt annan integrationsfrämjande verksamhet
  • specialkostnader för social- och hälsovård
  • utkomststöd som betalas av kommunen
  • tolknings- och översättningstjänster
  • stöd för barn och unga personer som bor i landet utan vårdnadshavare
  • arrangemang för inledande kartläggning
  • stöd för återinvandring
  • ersättning för kostnader för personer som kommer från det forna Sovjetunionens territorium
  • ersättning för kostnader för personer som deltagit som frivilliga i krigen
  • hjälp till offer för människohandel.

Betalningsgrunder

Ersättning betalas från det att personens första hemkommun har registrerats i befolkningsdatasystemet.

För personer som inte har uppehållstillstånd när de kommer till landet eller som efter att uppehållstillstånd beviljats inte kan få en hemkommun enligt lagen om hemkommun, betalas ersättning från det att personen har beviljats uppehållstillstånd.

Kommunen ersätts för de kostnader som orsakats av personer som anvisas till kommunen som flyktingar, förutsatt att kommunen har gjort upp ett program för integrationsfrämjande i kommunen och ingått ett avtal om anvisning av flyktingar till kommunen med närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen).

Statens ersättningar till kommunerna betalas via närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter. Ersättningarna betalas i enlighet med vad som föreskrivs i lagen om främjande av integration antingen enligt en kalkylmässig grund eller enligt de faktiska kostnaderna. Kommunen ska ansöka om ersättningar senast inom två år från det att den verksamhet för vilken ersättning söks har ägt rum. Kommunen kan ansöka om ersättning för de kostnader som anges i lagen och i anvisningarna för det innevarande året och för de två föregående kalenderåren.  

Utvecklings- och förvaltningscentret [KSK1] kan bestämma att kommunen helt eller delvis ska betala tillbaka den ersättning som staten betalat, om felaktiga eller vilseledande uppgifter har getts för betalningen av ersättning, eller om det i övrigt framgår att ersättningen har betalats utan grund.

Läs mer:

Lag om främjande av integration (finlex.fi)

Lag om hemkommun (finlex.fi)

Statsrådets förordning om arvode och kostnadsersättning till företrädare för barn utan vårdnadshavare (finlex.fi)

Anvisning om ersättning till kommunerna för kostnader som uppstår vid tillämpning av lagen om främjande av integration (Anvisningen på finska. Anvisningen på svenska utges vecka 18.)

Kommunens program för integrationsfrämjande

Anvisande av flyktingar till en kommun

Ersättningar till kommunerna