Statens ersättningar till kommunerna

Enligt integrationslagen har kommunerna rätt till ersättningar för att de ordnar integrationstjänster. Ersättningarna delas in i kalkylerade ersättningar samt ersättningar som betalas ut på basis av verkliga kostnader. Ersättningen är avsedd för handledning av och rådgivning för flyktingar och för annan verksamhet som behövs för deras integration.

Förutsättningen för ersättningarna som betalas ut av staten är att kommunen har ett integrationsprogram Eurotsom utarbetats i enlighet med integrationslagen samt ett avtal med NTM-centralen om anvisande till kommunen och integrationsfrämjande.

Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter (UF-center) har hand om betalningstrafiken för mottagandet och integrationen.

Kalkylerade ersättning

För varje person som tas emot får man en kalkylerad ersättning på

 • 2 300 €/år för personer som är sju år eller äldre
 • 6 845 €/år för personer som är yngre än sju år

Ersättningen betalas ut i fyra år för kvotflyktingar och i tre år för asylsökande.

Dessutom får kommunen en ersättning om 700 euro för varje person som kommunen utarbetar en integrationsplan med.

Ersättningar som betalas enligt de verkliga  kostnaderna

Specialkostnader för social- och hälsovård

Kommunerna kan ersättas för specialkostnader för social- och hälsovård i enlighet med de verkliga kostnaderna, exempelvis för:

 • Anordnande av långvarig social- och hälsovård till följd av sjukdom eller skada
 • Specifika kostnader för socialväsendet (till exempel barnskydd)
 • Utgifter som tillkommer kommunen av andra speciella orsaker
 • Tjänster för barn och unga personer som vistas i landet utan vårdnadshavare

Kostnaderna ska vara ansenliga, det vill säga högre än den kalkylerade ersättningen (2 300 €) som betalas ut för ett år. Ersättningsperiod är högst tio år.

Kostnader som tjänster för minderåriga som vistas i landet utan vårdnadshavare medför ersätts fram till dess att den unga personen fyller 21 år.

Ersättningen för kostnaderna bygger på ett avtal som kommunen och NTM-centralen har ingått gällande de specifika kostnaderna för personen i fråga.

Tolknings- och översättningstjänster

Kommunen ersätts för tolkningstjänster som behövts för

 • social- och hälsovårdstjänster,
 • utarbetandet av integrationsplanen,
 • tillgång till integrationstjänster i invandringens inledande skede,
 • introduktion till kommunen samt
 • samarbete mellan skola och daghem.

I vissa fall kan även översättningskostnader ersättas. Tolknings- och översättningstjänster ersätts enligt realiserade kostnader.

Utkomststöd

Kommunen ersätts för de kostnader som uppkommit för utbetalandet av utkomststöd till en person som hör till målgruppen på basis av de verkliga kostnaderna. Ersättningstiden är högst tre år.

Statsandelar som betalas till kommunen

Andelen av kommunens befolkning som har invandrarbakgrund påverkar kommunens statsandels storlek och den beräknas med främmandespråkskoefficienten. Dessutom betalar staten arrangören av undervisning en hemkommunersättning om ett barn mellan 6–15 år som deltar i förskole- eller grundundervisning eller som omfattas av någon annan läroplikt som hör till hemkommunersättningen inte har någon hemkommun i Finland.

Mer information:

Bekanta dig med exempelkalkyler på de ersättningar som kommunen får i informationspaketet (tem.fi)