Familjegrupphem

Under asylprocessen bor minderåriga asylsökande som anländer till landet utan vårdnadshavare i grupphem eller stödboenden avsedda för minderåriga. När de har fått uppehållstillstånd flyttas de vanligtvis till familjegrupphem.

Verksamheten på familjegrupphemmen koordineras av NTM-centralerna och verksamheten på grupphemmen av Migrationsverket. En minderårig asylsökande eller person som fått uppehållstillstånd kan även bo i enskild inkvartering och kan vara endast inskriven på ett grupphem eller familjegrupphem.

Finland har förbundit sig till att följa internationella avtal som definierar hur minderåriga ska behandlas i beslutsfattande som gäller dem samt att de ska garanteras vederbörligt skydd och humanitär hjälp (se FN:s konvention om barns rättigheter). I lagen om främjande av integration föreskrivs att särskild uppmärksamhet ska fästas vid barnets bästa och vid barnets utveckling när det är fråga om personer under 18 år (4 §). När barnets bästa bedöms tillämpas barnskyddslagen (34 §).

Enligt barnskyddslagen ska barnets bästa bedömas på basis av hur lösningarna garanterar barnet

  • en harmonisk utveckling och välfärd
  • nära och fortgående mänskliga relationer
  • möjlighet till förståelse och ömhet
  • övervakning och omsorg i enlighet med ålder och utvecklingsnivå
  • en utbildning som motsvarar barnets anlag och önskemål
  • en trygg uppväxtmiljö samt fysisk och psykisk integritet
  • utveckling till självständighet och mognad till ansvarsfullhet
  • möjlighet att delta och påverka i frågor som gäller barnet självt
  • hänsyn till språklig, kulturell och religiös bakgrund.

Kommunen kan inrätta ett familjegrupphem eller någon annan bostadsenhet för barn och unga personer enligt överenskommelse med NTM-centralen. Omvårdnad, omsorg och fostran för ett barn utan vårdnadshavare ordnas i familjegrupphem eller med hjälp av stödd familjeplacering eller på något annat ändamålsenligt sätt, till exempel i en enhet för stödboende.

Kommunen avtalar med närings-, trafik- och miljöcentralen om inrättande av en enhet, placering av barn och unga personer vid dessa enheter, anordnande av integrationsfrämjande tjänster och ersättning av kostnaderna för åtgärderna.

I fråga om lagstiftning gällande antalet barn och unga samt personalens omfattning hänvisas i lagen om främjande av integration till barnskyddslagen. Regionförvaltningsverket (RFV) övervakar enheterna i synnerhet vad gäller verkställandet av barnskyddslagen. Kommunen kan också anskaffa tjänsterna som köptjänster. (Lag om främjande av integration 27 §, 28 §.)

Läs mer:

Migrationsverket: Enheter för minderåriga asylsökande (migri.fi)

Mottagande av flyktingar