Familjegrupphem och andra bostadsenheter 

Kommunen kan inrätta ett familjegrupphem eller någon annan bostadsenhet för barn och unga personer. Kommunen avtalar med närings-, trafik- och miljöcentralen om inrättande av ett familjegrupphem eller någon annan bostadsenhet eller om att kommunen anskaffar familjegrupphemstjänsterna i form av köptjänster.

Kommunen och NTM-centralen avtalar också om placering av barn och unga personer vid dessa enheter, anordnande av integrationsfrämjande tjänster och ersättning av kostnaderna för åtgärderna. 

När det gäller grundande av familjegrupphem hänvisas till bestämmelserna i barnskyddslagen (1 §). Barn har rätt till en trygg uppväxtmiljö, en harmonisk och mångsidig utveckling samt till särskilt skydd. Barnets vård och fostran skall ordnas så att barnets personliga integritet respekteras. En barnskyddsanstalt skall ha tillräckliga och ändamålsenliga lokaler och tillräcklig och ändamålsenlig utrustning.  

Även vad gäller personalens dimensionering hänvisas till barnskyddslagen (59 §). I en bostadsenhet får högst sju barn eller unga personer vårdas tillsammans. I samma byggnad får högst 24 barn eller unga personer vara placerade samtidigt. I en bostadsenhet skall i regel minst sju anställda vara sysselsatta i vård- och fostringsuppgifter. Om det finns flera bostadsenheter i samma byggnad, skall det per bostadsenhet finnas minst sex anställda som är sysselsatta i vård- och fostringsuppgifter.

Vad gäller kompetenskraven för personalen följs barnskyddslagen (60 §) så att det med tanke på den vård och fostran barnen och de unga personerna behöver finns tillräckligt många socialvårdsexperter och annan personal vid enheten som har den behörighet som avses i lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (272/2005).

Läs mer:

Barnskyddslag (finlex.fi)

Lag om mottagande av personer som söker internationellt skydd (finlex.fi)

Mottagande av flyktingar